ศธ.สร้างผู้นำขยายเครือข่ายยุวกาชาดทั่วประเทศ หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด รุ่นที่ 28

3 เมษายน 2566 – นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด รุ่นที่ 28 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน” เขตบางแค กรุงเทพฯ

โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรเครือข่ายยุวกาชาดจากทุกภูมิภาค ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ให้การฝึกอบรมยุวกาชาด เข้ารับการฝึกอบรม จำนวนกว่า 51 คน

หลักสูตรดังกล่าวเป็นการอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของการเป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด เพื่อนำไปใช้วางแผนและบริหารการฝึกอบรมยุวกาชาด ตลอดจนให้คำปรึกษาและแนะนำการฝึกอบรมยุวกาชาด โดยจะเป็นการฝึกปฏิบัติแบบอยู่ค่ายพักแรม 5 วัน 4 คืน เพื่อจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และนำความรู้ ประสบการณ์ แนวคิด และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องไปถ่ายทอดให้กับสถานศึกษา สร้างบุคลากรเครือข่ายยุวกาชาดให้เข้มแข็ง ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมยุวกาขาดของสถานศึกษาในแต่ละพื้นที่เพิ่มมากขึ้น และที่สำคัญสามารถไปปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาดได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: