วุฒิสภาจัดพิธีมอบรางวัล “องค์กรเกียรติยศและองค์กรคนดี” สสวท.รับรางวัลองค์กรเกียรติยศ พร้อม 7 หน่วยงาน ศธ.รับรางวัลองค์กรคนดี

4 เมษายน 2566 – คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา จัดพิธีมอบ “รางวัลองค์กรเกียรติยศและองค์กรคนดี” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่บริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เป็นองค์กรที่เสริมสร้าง คนดี คนเก่ง คนกล้า และโอกาสสู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน

นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง กล่าวตอนหนึ่งว่า คนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยต้องมีคุณลักษณะที่เหมาะสม กล่าวคือ คนที่ดี ช่วยพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าในระดับหนึ่ง คนที่เก่ง แม้ว่าจะช่วยพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองได้มาก แต่หากไม่มีความดีเป็นเข็มทิศนำทางแล้ว ก็อาจทำให้บ้านเมืองหลงทิศหลงทางไปได้ คนกล้า หากกล้าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมุทะลุดุดัน ก็อาจนำพาให้ทั้งตนเองและคนรอบข้างวุ่นวายไปด้วย ดังนั้น คนที่จะพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างแท้จริง จะต้องมีทั้งความดี ความเก่ง และความกล้าอยู่ในตนเอง อย่างไรก็ตามสภาพของโลกและสังคมในปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการแก่งแย่งแข่งขัน อาจทำให้พวกเราหลงลืมความสำคัญของคนกลุ่มนี้ไป

สำหรับการมอบรางวัลในครั้งนี้ มีหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับรางวัล จำนวน 8 องค์กร ดังนี้

  • รางวัลองค์กรเกียรติยศ คือ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
  • รางวัลองค์กรคนดี มี 7 หน่วยงาน คือ 1) โรงเรียนมารีพิทักษ์ 2) โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 3) โรงเรียนมารดาวนารักษ์ 4) โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 5) สำนักงาน กศน.อำเภอกรงปินัง 6) สำนักงาน กศน.อำเภอกาบัง และ 7) สำนักงาน กศน.อำเภอรามัน

ณัฐพล สุกไทย : สรุป/ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: