วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 131 ปี

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 131 ปี วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 รมว.ศธ. “ตรีนุช” กล่าวชื่นชมผู้ทำคุณประโยชน์ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น และบุคลากร ศธ. ที่ร่วมผนึกกำลัง ปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา

รับชมภาพทั้งหมด Facebook ศธ.360 องศา

สำหรับการจัดงานในปีนี้ เริ่มเวลา 07.09 น. โดย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายนิรุตติ สุทธินนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้ง นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการสภาการศึกษา, นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตลอดจนครูอาวุโส ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร ศธ. ร่วมประกอบพิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ ศธ.ที่ล่วงลับไปแล้ว และตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร จำนวน 132 รูป ณ บริเวณสนามหน้า ศธ.

จากนั้น รมว.ศธ. และคณะ ได้ประกอบพิธีพราหมณ์บวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 พร้อมทั้งสักการะพระภูมิหรือพ่อปู่ชัยมงคล และพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ “พระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์ สยามิศรจักรีสัฏฐีอนุสรณ์ ศึกษาทรรังสรรค์” ซึ่งได้มีการจัดพิธีสมโภชฯ ภายหลังจากการบูรณปฏิสังขรณ์เสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ที่ผ่านมา และเยี่ยมชมนิทรรศการ “ภาพสีน้ำทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2566 โดยศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ (ซีมีโอ สปาฟา) มีศิลปินเจ้าของผลงาน อาทิ วัดสรศักดิ์ จังหวัดสุโขทัย ประเทศไทย, ปราสาทบายน ประเทศกัมพูชา, ริมน้ำฮอยอัน ประเทศเวียดนาม, โบสถ์แดง ประเทศมาเลเซีย ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม ณ โถงอาคารราชวัลลภ

เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมคุรุสภา – รมว.ศธ. เป็นประธานในพิธีมอบเข็ม “เสมาคุณูปการ” และประกาศเกียรติคุณบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้ ศธ.ประจำปี 2566 จำนวน 131 ราย/รูป รวมทั้งมอบเข็ม “เชิดชูเกียรติ” และประกาศเกียรติบัตรให้กับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ศธ. ประจำปี 2565 จำนวน 10 ราย

รมว.ศธ. กล่าวว่า ในโอกาสวันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 131 ปี นับเป็นวันสำคัญของข้าราชการและบุคลากรของ ศธ.ทุกระดับ ที่ได้รับและส่งต่อความรับผิดชอบในภาระหน้าที่ของการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญในการนำพาประเทศให้พัฒนาและเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

รัฐบาลได้วางยุทธศาสตร์ชาติระยะยาวในการพัฒนาคนโดยกำหนดแนวทางที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการปรับระบบและรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนสำหรับรองรับโลกในศตวรรษที่ 21 การส่งเสริมความสามารถทางพหุปัญญาผ่านสถานศึกษาและครอบครัว การเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี และการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน ซึ่ง ศธ.มีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินการภายใต้แนวทางฯ ดังกล่าว ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคนตามยุทธศาสตร์ชาติที่ได้กำหนดไว้

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของบริบทแวดล้อมทางสังคม และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงในปัจจุบัน หรือยุค BANI World (VUCA World + Digital Disruption + สังคมสูงวัย และโรคอุบัติภัยใหม่ ๆ) ศธ.จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนตนเองในกรอบวิธีคิดทางด้านการศึกษา เพื่อผลักดันการศึกษาให้มีความเหมาะสมและทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้เด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามความถนัด ความชอบ และสามารถเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่พร้อมด้วยความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา วินัย เป็นผู้นำเชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนมีทักษะชีวิตที่จะนำพาตนเองและครอบครัวให้ดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ตลอดระยะเวลากว่า 3 ปี ของสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ที่ผ่านมา นับเป็นตัวอย่างและเป็นบทเรียนสำคัญ ที่แสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวของชาว ศธ. ต้องขอบคุณผู้ทำคุณประโยชน์ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง ที่ได้ผนึกกำลังและร่วมมือร่วมใจปฏิบัติงาน ตลอดจนปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งความก้าวหน้าทางการศึกษาของไทยจะบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้ ทุกคนทุกภาคส่วนต้องร่วมกันสร้างและสะสมความสำเร็จอย่างไม่หยุดนิ่งอย่างต่อเนื่องในทุกกิจกรรม และทุก ๆ การลงมือกระทำ เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่

“ความท้าทายของชาวกระทรวงศึกษาธิการในการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษา จึงเป็นภารกิจสำคัญที่พวกเราต้องมุ่งมั่นและรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยความสามัคคีที่แน่นแฟ้นมากขึ้น เพื่อให้บังเกิดพลังอันยิ่งใหญ่ในการต่อยอดที่จะผลักดันสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ซึ่งเชื่อมั่นว่าพวกเราจะทำให้เกิดเป็นผลสำเร็จเห็นผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างแน่นอน”

ปลัด ศธ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงศึกษาธิการได้สถาปนาขึ้น เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2435 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ในชื่อว่า “กระทรวงธรรมการ” มีหน้าที่ในการจัดการพระศาสนา การศึกษา การพยาบาลและพิพิธภัณฑ์ นับถึงวันนี้มีอายุครบ 131 ปี ซึ่งปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทและมีหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมและกำกับดูแลการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทของประเทศ

สำหรับการจัดงานในวันนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนากระทรวงศึกษาธิการขึ้นและรำลึกถึงผู้ทำคุณประโยชน์ที่ล่วงลับไปแล้ว พร้อมทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566 และข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565

นอกจากนี้ ศธ.ได้จัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก “การศึกษาไทยในโลกยุคเปลี่ยนผ่าน” จำนวน 1,000 เล่ม พร้อมส่งมอบไปยังหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนกลางในภูมิภาคทั่วประเทศต่อไป

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า, ศุภณัฐ วัฒนมงคลลาภ / ภาพ
เจษฎา วนิชชากร, สมประสงค์ ชาหารเวียง / วิดีโอ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: