‘คุณหญิงกัลยา’ ร่วมประชุมบอร์ดอำนวยการงานฉลอง 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

กระทรวงศึกษาธิการ 13 มกราคม 2556 / คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานฉลอง 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 1 / 2566 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมจันทรเกษม

รมช.ศธ. เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายละเอียดการจัดงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2566 ณ องค์การยูเนสโก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับการประชุมกรรมการบริหารองค์การยูเนสโก

เนื้อหานิทรรศการประกอบด้วย

  • พระประวัติและบุคลิกภาพที่สะท้อนถึงพระหฤทัยที่เปี่ยมด้วยความเป็นครู ทรงรอบรู้และทรงเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา ทรงแตกฉานด้านการใช้ภาษาและการสร้างสรรค์วรรณกรรม ทรงเป็นอาจารย์ นักประพันธ์ และนักประวัติศาสตร์ นำเสนอด้วย QR Code สำหรับสแกนอ่านเรื่องราวเป็นภาษาฝรั่งเศสและอังกฤษ
  • พระกรณียกิจด้านการส่งเสริมการศึกษาเพื่อปวงชน ความเสมอภาคทางการศึกษา และการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรครู นำเสนอด้วยแว่นตาสามมิติ (VR : Virtual Reality) เพื่อนำผู้ชมนิทรรศการไปเยี่ยมชมห้องทรงงาน เมื่อครั้งทรงเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั้งพระเกียรติยศที่ทรงรับจากองค์การยูเนสโก นำเสนอด้วยเทคนิค (AR : Augmented Reality) จะทำให้เห็นภาพเคลื่อนไหวโดยการสแกนเหรียญทอง วิกเตอร์ อูโก (รางวัลนักกวี นักประพันธ์ระดับโลก) ที่ทรงรับจากองค์การยูเนสโก
  • พระกรณียกิจด้านการสร้างและพัฒนาเยาวชนอัจฉริยะของประเทศไทยด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และการวางรากฐานการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้น นำเสนอด้วยเทคนิคการใช้เครื่องฉายสไลด์เพื่อเล่าเรื่องราวกิจกรรมของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)
  • พระนิพนธ์และพระกรณียกิจด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและดนตรีคลาสสิก นำเสนอด้วยการจำลองจัดแสดงดนตรีในสวน โดยเปิดเพลงดนตรีคลาสสิกที่ทรงโปรด ตลอดจนพระกรณียกิจด้านการสาธารณสุข นำเสนอด้วยวีดิทัศน์เล่าเรื่องราวพระกรณียกิจในฐานะทรงเป็นประธานมูลนิธิต่าง ๆ ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้างต่อภูมิภาคและระดับนานาชาติ

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบการจัดงานแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติ “Centenary Celebration of Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana, 2023” ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 โดยสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ร่วมกับวิทยาลัยด้านการดนตรีของแคว้นโรน แอลป์ และสถาบันดนตรีและนาฏศิลป์แห่งชาติ เมืองลียง ณ ศาลากลางเมืองลียง สาธารณรัฐฝรั่งเศส ตลอดจนรับทราบการจัดทำหนังสือที่ระลึกพระประวัติ และพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ และพระนิพนธ์ “แม่เล่าให้ฟัง” กับ “ไปรษณียบัตรเจ้าฟ้า” ฉบับภาษาไทย และฉบับแปลภาษาจีน อังกฤษ ฝรั่งเศส โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบ

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จคณะกรรมการอำนวยการฯ เพื่อเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติ “Centenary Celebration of Her Royal Highness Princess Galayani Vadhana, 2023” ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 ณ ศาลากลางเมืองลียง สาธารณรัฐฝรั่งเศส เวลา 18.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น และเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการจัดงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ณ องค์การยูเนสโก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส เวลา 18.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น โดยในส่วนกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการประสานงานกับองค์การยูเนสโกในด้านการขออนุมัติเช่าพื้นที่ และประสานงานกับผู้อำนวยการและกรรมการบริหารองค์การยูเนสโกในการร่วมรับเสด็จฯ

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
สมประสงค์ ชาหารเวียง / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: