“พิเชฐ” ประชุมคณะกรรมการจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 131 ปี “การศึกษาไทยในโลกยุคเปลี่ยนผ่าน”

(12 มกราคม 2566) นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะบรรณาธิการจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 131 ปี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ และผ่านระบบ Zoom Meeting สรุปดังนี้

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัด ศธ. กล่าวว่า ที่ประชุมรับทราบคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สป. 673/2565 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและคณะบรรณาธิการจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ครบรอบ 131 ปี โดย ปลัด ศธ.เป็นประธานกรรมการ, รองปลัด ศธ.เป็นรองประธานกรรมการ มีผู้บริหารและบุคลากรหน่วยงานในสังกัด/ในกำกับ เป็นกรรมการ โดย ผอ.กลุ่มสารนิเทศ สป. เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือดังกล่าวในโอกาส ศธ.ครบรอบ 131 ปี ในวันที่ 1 เมษายน 2566

ที่ประชุมเห็นชอบในการจัดพิมพ์หนังสือทรงคุณค่า ภายใต้ธีม “การศึกษาไทยในโลกยุคเปลี่ยนผ่าน” จัดพิมพ์จำนวน 800 เล่ม เพื่อแจกจ่ายให้ทุกหน่วยงานในสังกัด/ในกำกับ รวมทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานศึกษาธิการภาค/จังหวัดทั่วประเทศ มีเนื้อหาน่าสนใจหลากหลาย อาทิ พระคติธรรมของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก, พระบรมราโชบายด้านการศึกษา และบทความเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “สืบสาน รักษา ต่อยอด”, “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” รางวัลระดับนานาชาติ ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง, ทำเนียบผู้บริหารกระทรวง และผู้ทำคุณประโยชน์แก่ ศธ., การบูรณปฏิสังขรณ์หอพระพุทธรูปประจำกระทรวง, ผลงานเด่นตามนโยบายและจุดเน้น ศธ. ของแต่ละหน่วยงาน, บทความและสารต่าง ๆ

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้จัดพิมพ์หนังสือ “ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ ศธ.” จำนวน 131 คน เพิ่มเติมอีก 1 เล่ม โดยเอกสารทั้ง 2 เล่ม จะจัดทำในรูปแบบ Flip e-Book อีกด้วย กำหนดจัดพิมพ์เพื่อแจกให้แก่ผู้ร่วมงานวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 1 เมษายน 2566 และส่งให้ส่วนราชการในสังกัด/ในกำกับ รวมทั้งพิพิธภัณฑ์ฯ ห้องสมุด และหอสมุดแห่งชาติต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: