ศธ.ประชุมหารือภาคีเครือข่าย เตรียมเสนอยูเนสโก ประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันพระราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 9

9 มกราคม 2566, ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ / ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (อรรถพล สังขวาสี) มอบหมายให้นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อเตรียมการเสนอยูเนสโกประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 100 ปี วันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

รองปลัด ศธ. เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานเสนอ องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก : UNESCO) ประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 100 ปีฯ หลังจากนี้ ศธ.จะแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ ตามหลักเกณฑ์ของยูเนสโก และจะนำข้อมูลจากคณะกรรมการยกร่างฯ และคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ กรอกเอกสารออนไลน์ตามแบบฟอร์มของยูเนสโก ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2567

หลังจากนั้น ยูเนสโกจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะทำงานกลั่นกรอง และจะมีหนังสือแจ้งผลให้ประเทศสมาชิกทราบเบื้องต้น หากเพิ่มเติมข้อมูลหรือปรับแก้ไข ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2568 เพื่อที่จะได้ทันในการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโกพิจารณาให้ความเห็นชอบในเดือนพฤศจิกายน 2568 โดยกิจกรรมเฉลิมฉลองฯ จะจัดขึ้นภายในปี 2570

“นับตั้งแต่ พ.ศ. 2505-2566 ยูเนสโกได้ประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลองบุคคลสำคัญ และเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทยมาแล้ว 33 รายการ แบ่งเป็น พระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ 14 พระองค์, พระภิกษุสงฆ์ 4 รูป, สามัญชน 13 คน รายล่าสุดคือพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) วาระครบ 200 ปีชาตกาล ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565, เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 2 เหตุการณ์ ได้แก่ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ (พระราชอิสริยยศในขณะนั้น) และฉลองครบรอบ 700 ปี ของการสถาปนาเมืองเชียงใหม่”

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ขั้นตอน และการดำเนินการเสนอชื่อการเฉลิมฉลองวาระครบรอบที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับงานของยูเนสโก อาทิ ต้องเป็นบุคคลหรือเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับภารกิจของยูเนสโก ในสาขาการศึกษา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สังคมและมนุษยศาสตร์ และสื่อสารมวลชน ส่งเสริมให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ, ต้องไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เพื่อระลึกการก่อตั้ง การรับเอกราช รวมทั้งไม่ใช่การทหาร และการได้รับอิสรภาพ, มีความสำคัญในระดับโลกหรืออย่างน้อยในระดับภูมิภาค สะท้อนความเป็นอุดมคติ มีคุณค่า มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และมีความเป็นสากล, เป็นการฉลองครบรอบ 50 ปี 100 ปี หรือทุก ๆ 50 ปี และต้องได้รับการสนับสนุนจากประเทศสมาชิกอย่างน้อย 2 ประเทศ หรือ 1 กลุ่มภูมิภาค

ปัจจุบัน ยูเนสโกมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 193 ประเทศ สมาชิกสมทบอีก 11 ประเทศ สำหรับประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกของยูเนสโกเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2492 ซึ่งเป็นลำดับที่ 49 ของประเทศสมาชิก

สำหรับการประชุมฯ ครั้งนี้ มีผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ, พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก, นายภูมินทร ปลั่งสมบัติ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, นายสุวัฒน์ จิราพันธ์ุ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ตลอดจนผู้แทนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ, สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร, กระทรวงการต่างประเทศ, สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.), กรมประชาสัมพันธ์, สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
ศุภณัฐ วัฒนมงคลลาภ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: