‘คุณหญิงกัลยา’ ลงพื้นที่โครงการอัจฉริยะเกษตรประณีต รร.อมก๋อยวิทยาคม จ.เชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด “ฅ (ฅน) รัก(ษ์) ป่า” ปลื้มผลงานเป็นไปตามทิศทางการศึกษาโลก

จังหวัดเชียงใหม่ – เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน ผอ.สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีต ณ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม อ.อมก๋อย

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวว่า โครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน เป็นโครงการนำร่องใน 6 โรงเรียน ที่ดำเนินการแล้วประสบความสำเร็จภายใน 6 เดือน ส่งผลให้มีโรงเรียนต่าง ๆ รวมถึงโรงเรียนการศึกษาพิเศษ สนใจเข้าร่วมโครงการกว่าร้อยแห่ง ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถรับเข้าโครงการได้ทุกโรงเรียน เนื่องจากต้องอบรมการนำ Coding และ STI มาบูรณาการร่วมกับ 8 สาระวิชาและผสมกับวิถีชีวิตท้องถิ่นอย่างกลมกลืน

อย่างไรก็ตาม โครงการนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาโลก ที่มีความเห็นร่วมกันว่า เด็กจะต้องได้เรียนอย่างมีความสุข ระหว่างเรียนมีรายได้ เรียนจบแล้วมีงานทำ สามารถเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ทันสมัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี แข่งขันได้ และอยู่ใน VUCA World อย่างมีประสิทธิภาพ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมมีความพิเศษอย่างมาก โดยนอกจากจะใช้ Coding และ STI แล้ว ยังใช้ STEAM ในการทำหลักสูตรไร่กาแฟส่งเสริมคุณธรรม เป็นการนำ Art for life มาสอดแทรกได้อย่างยอดเยี่ยม เพื่อปลูกฝังความซื่อสัตย์ต่อการปลูกกาแฟ มีความตรงต่อเวลา เอาใจใส่ดูแล รอคอย และทำตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางผ่านกระบวนการคุณธรรมจนเกิดเป็นอาชีพได้ สร้างเด็กให้เติบโตเป็นคนดี คนเก่ง มีทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต

นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนทุกระดับ จากการตรวจเยี่ยมโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียนวันนี้ เห็นได้ชัดว่าโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สามารถนำนโยบายมาสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งที่มีข้อจำกัดในด้านพื้นที่ แต่ก็สามารถจัดหลักสูตรให้เด็กได้เรียนรู้ ปฏิบัติจริง จนสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ดร.ทัณฑธร อินทะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม กล่าวว่า โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมจัดทำหลักสูตรอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน ที่มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภายใต้แนวคิด “ฅ (ฅน) รัก(ษ์) ป่า” โดยใช้รูปแบบจัดการเรียนการสอนแบบ STEAM Education (Art for life = วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 รายวิชาเพิ่มเติม STI1 และ STI2 มีคณะครูผู้รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ ครูผู้สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ และเกษตร ซึ่งทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมการจัดเรียนการสอน ครูทุกท่านจะร่วมกันประเมินผล และพบว่าผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการดูแลและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น มีการนำความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่พบในชีวิตประจำวันได้ ตลอดจนเกิดการวางแผนต่อยอดองค์ความรู้ในการเป็นแนวทางสำหรับการศึกษาต่อในอนาคต

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า, ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: