ธนาคารออมสิน ประกาศยกเลิกการให้สินเชื่อโครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2559

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เผยแพร่ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง ยกเลิกการให้สินเชื่อโครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โดยที่เป็นการสมควรยกเลิกผลิตภัณฑ์การให้สินเชื่อโครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct) ของธนาคารแห่งประเทศไทย และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 ประกอบความในข้อ 5 แห่งระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ 707 ว่าด้วยการให้สินเชื่อสินเชื่อ จึงให้ยกเลิกประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง การให้สินเชื่อโครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2559 (รหัส 04-12-178)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เป็นตันไป

ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565

บุญสน เจนชัยมหกุล
รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

ที่มา
https://ratchakitcha2.soc.go.th/pdfdownload/?id=139D099N0000000002500

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: