ครม.เห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาอาเซียน-สหพันธรัฐรัสเซีย พ.ศ. 2565-2569

(3 มกราคม 2566) มติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาอาเซียน-สหพันธรัฐรัสเซีย พ.ศ. 2565-2569 (ASEAN-Russian Federation Plan of Action on Education 2022-2026)

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาอาเซียน-สหพันธรัฐรัสเซีย พ.ศ. 2565-2569 (ASEAN-Russian Federation Plan of Action on Education 2022-2026) เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และสหพันธรัฐรัสเซีย โดยจะมีการจัดประชุมคณะทำงานฯ ครั้งต่อไปในปี 2567 ซึ่งไทยจะเป็นประธานร่วมกับสหพันธรัฐรัสเซีย

ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการดังกล่าว มีกิจกรรม/การดำเนินการที่สำคัญ เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลในด้านการบริหารจัดการการศึกษาและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนและนักวิชาการในการประชุมและงานสัมมนาต่าง ๆ การจัดตั้งพื้นที่เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างองค์กรด้านการศึกษาและภาคธุรกิจ เป็นต้น

ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับ ได้แก่ นักเรียนและเยาวชนไทยจะได้รับโอกาสในการพัฒนาด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และทักษะในการใช้ชีวิต ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ระหว่างกัน และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและสหพันธรัฐรัสเซีย

นอกจากนี้ การศึกษาปฐมวัยของประเทศรัสเซียมีการดำเนินการได้ดีเยี่ยม เพราะรัสเซียส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กให้เป็นอัจฉริยะเฉพาะทางตั้งแต่ปฐมวัย ดังนั้นความร่วมมือนี้เชื่อว่าจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การศึกษาระหว่างสองประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: