ปลัด ศธ.ประชุมปลูกฝังค่านิยม-วัฒนธรรมองค์กร สช. เสนอแนวคิดค่านิยมองค์กร สป. “OPS THE BEST”

(28 ธันวาคม 2565) นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการปลูกฝังค่านิยมองค์กรและวัฒนธรรมองค์กร ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของ สช. ในส่วนกลาง และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม นครราชสีมา ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ จำนวน 300 คน

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กล่าวรายงานว่า การจัดการประชุมในวันนี้ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร มีความภาคภูมิใจ ยินดีปรับปรุงพฤติกรรม และแนวทางการทำงานให้สอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า บุคลากรแต่ละคนจะได้รับวัฒนธรรม ค่านิยม สภาพแวดล้อม การประพฤติปฏิบัติ การดำเนินชีวิต และแนวความคิดที่แตกต่างกัน เมื่อต่างคนต่างวัฒนธรรม ต่างมุมมอง ต่างความคิด มารวมอยู่ในองค์กรเดียวกัน ส่งผลให้มุมมอง ความคิด ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ขององค์กรที่จะทำอย่างไรให้คนเหล่านี้ มีค่านิยมและวัฒนธรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างที่องค์กรต้องการ

“ผู้บริหารต้องเลือกรูปแบบการบริหารที่เหมาะสมกับองค์กร อาจจะเลือกใช้หลายรูปแบบตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป โดยอยากเสนอแนวทางค่านิยมองค์กร กับการขับเคลื่อนการศึกษาไทย OPS THE BEST (OPS : Office of the Permanent Secretary Ministry of Education) Belief, Excellence, Support, Trust คือ ออกแบบองค์กรอย่างไรให้เกิดความเชื่อมั่นในองค์กร มีการเริ่มต้นของงานที่ให้เกิดขึ้นในภาคการศึกษาได้ มีประสิทธิภาพ ส่งเสริม สนับสนุน และแบ่งปัน ความไว้เนื้อเชื่อใจกันในองค์กร เพื่อสร้างกลวิธีที่เฉียบแหลมสู่ความสำเร็จให้ได้” ปลัด ศธ.กล่าว

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: