“ตรีนุช” ลงพื้นที่สระแก้ว ชื่นชมผลขับเคลื่อนการดำเนินงาน “ตลาดนำการผลิต” โดยสำนักงาน กศน.

24 ธันวาคม 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว, นางสาวอรนุช ไวยนุสิทธิ์ รองนายก อบจ. สระแก้ว และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการจัดการศึกษาด้านอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และการขยายผลเพื่อพัฒนาฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ หน่วยฝึกและพัฒนาอาชีพโครงการทับทิมสยาม 02 อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ในระยะที่ 3

โดยมีนายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. รักษาราชการเลขาธิการ กศน., นางเอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา, นายอำนาจ คำสาร ผู้อำนวยการอำนวยศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี “สามสงฆ์ทรงพระคุณ” รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฏรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ศฝช.สระแก้ว สำนักงาน กศน. ให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาและอาชีพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และการพัฒนาหน่วยฝึกและพัฒนาอาชีพโครงการทับทิมสยาม 02 ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

นางสาวตรีนุช เทียนทอง กล่าวว่า การมาตรวจเยี่ยม และติดตามงานในครั้งนี้ รู้สึกประทับใจมาก เพราะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในด้านการพัฒนา และความก้าวหน้าในโครงการหลายๆด้าน ตามแผนที่ได้วางไว้ ขอชื่นชมผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวคิด “ตลาดนำการผลิต” ของสำนักงาน กศน. ทั้งจากส่วนกลางและพื้นที่ โดยศูนย์ฝึกอาชีพราษฏรบริเวณชายแดนจังหวัดสระแก้ว (ศฝช.สระแก้ว) และอบจ.สระแก้วที่ได้ประสานความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง ในการวางแผนการบริหารจัดการพืชผลทางการเกษตรที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อให้เกิดความสมดุลกับปริมาณการผลิต โดยการเชื่อมโยงเกษตรกรกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้ค้า ให้สามารถวางแผนการผลิตให้กับเกษตรกร ช่วยลดต้นทุนการผลิต อีกทั้งเกษตรกรจะมีตลาดรองรับสินค้าที่แน่นอน ผลผลิตไม่ล้นตลาด เกษตรกรมีรายได้และมีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรมมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้สำนักงาน กศน.โดยผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ร่วมกับ ศฝช.สระแก้ว วางแผนการขับเคลื่อนการขยายผลโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพของผลผลิตให้เป็นเกษตรปลอดภัยรวมถึงการพัฒนาพื้นที่ หน่วยฝึกอาชีพ 02 ทับทิมสยามให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ ควบคู่กับการท่องเที่ยวเชิงนิเวช

ซึ่งในการขับเคลื่อนดังกล่าวนอกจากจะได้รับการสนับสนุนจาก อบจ.สระแก้วแล้ว จะมอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว เข้ามาร่วมบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว โดยยึดหลักเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่อีกทั้งส่งเสริมช่องทางการตลาดที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ให้ไปสู่สินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน จากผู้ผลิตส่งตรงถึงผู้บริโภค โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และความเข้มแข็ง เกษตรกรหรือประชาชนเกิดความหวงแหนชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างโอกาสการแข่งขันทางการค้าและสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันให้เกิดความยั่งยืน และช่วยเหลือตนเองได้ต่อไปในอนาคต

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: