กศน.ส่งมอบความสุขเป็นของขวัญปีใหม่แก่คนไทย ในงาน “สัปดาห์สร้างสุข กศน.สร้างงาน สร้างอาชีพ”

รมว.ศธ. “ตรีนุช เทียนทอง” เปิดงาน “สัปดาห์ สร้างสุข กศน. สร้างงาน สร้างอาชีพ” ส่งมอบความสุขเป็นของขวัญปีใหม่แก่คนไทย ระหว่างวันที่ 19 – 23 ธ.ค.นี้ ที่สนามหน้าคุรุสภา เพื่อส่งต่อความสุขให้กับประชาชน ในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ และซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก กศน. ในราคามิตรภาพ

19 ธันวาคม 2565, สนามหญ้าหน้าอาคารสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา / นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สัปดาห์ สร้างสุข กศน. สร้างงาน สร้างอาชีพ” ส่งมอบความสุขเป็นของขวัญปีใหม่แก่คนไทย โดยมีผู้บริหาร ศธ. เข้าร่วมงาน เช่น นายอรรถพล สังขวาสี ปลัด ศธ., นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการ สกศ., นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ., ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กอศ., นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน., นายพิเชฐ โพธิภักดี รองปลัด ศธ.และรักษาการเลขาธิการ สกสค. รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา กศน. แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ร่วมในพิธีครั้งนี้

รมว.ศธ. กล่าวว่า เป้าหมายการบริหารงานของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ คือการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ยกระดับคุณภาพทางการศึกษา การเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคเอกชน ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพ และการความปลอดภัยในสถานศึกษา

ส่งผลให้ประชาชน ซึ่งรวมถึงผู้สูงวัยมีทักษะอาชีพ มีรายได้ สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นการสร้างรากฐานความมั่นคงที่แข็งแรงในระดับชุมชน และส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับบทบาทของ กศน. ในการดูแลการศึกษาในทุกช่วงวัย จัดการเรียนการสอนให้ทุกช่วงชั้น ใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย จัดการศึกษาและกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน นอกจากจะเป็นการเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้เรียนในทุกช่วงวัยแล้ว ยังเป็นการติดอาวุธ ทักษะฝีมือ และความสามารถ รวมถึงทักษะการดำเนินชีวิตเพื่อพัฒนาขีดความสามารถให้ชาว กศน. สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประกอบวิชาชีพ สร้างรายได้และสร้างความสุขให้กับตนเอง และคนในครอบครัว ซึ่งมีนักศึกษา กศน.ได้นำทักษะ ความรู้ที่ใด้รับไปประกอบวิชาชีพ และประสบความสำเร็จเป็นจำนวนมากทั่วประเทศ

สำหรับการจัดงาน “สัปดาห์สร้างสุข กศน. สร้างงาน สร้างอาชีพ” ในครั้งนี้ เป็นการนำสิ่งดีของ กศน. มาส่งมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับนักศึกษาและประชาชน รวมทั้งเปิดอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพโดยไม่มีค่าใช้จ่าย มีการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์มาตรฐานในราคาพิเศษ ซึ่งมีการขยายรูปแบบการจัดงานกระจายทุกพื้นที่ของ กศน. ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการส่งมอบรอยยิ้ม ความสุข และเป็นของขวัญให้กับคนไทยทั้งประเทศ

นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงาน กศน. มีภารกิจสำคัญในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน ภายใต้โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ซึ่งมีหลักสูตรฝึกอาชีพและผลิตภัณฑ์ /สินค้า กศน. เป็นจำนวนมาก และยังมุ่งเน้นให้มีการยกระดับผลิตภัณฑ์/สินค้า และการบริการที่เน้น “ส่งเสริม ความรู้ สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี” ให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาด ต่อยอดอาชีพ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม พัฒนาสู่วิสาหกิจชุมชน ตลอดจนเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์และช่องทางการจำหน่าย

ดังนั้น ในโอกาสของเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง สำนักงาน กศน. จึงใช้โอกาสนี้ในการส่งต่อความสุขให้กับประชาชนในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ ตลอดจนได้ซื้อของผลิตภัณฑ์จากนักศึกษาในราคามิตรภาพ จึงขอเชิญชวนนักเรียน/นักศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน “สัปดาห์สร้างสุข กศน. สร้างงาน สร้างอาชีพ ” ระหว่างวันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2565 ณ สนามหญ้าหน้าอาคารสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการจัดบูธของดี กศน. แบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็น 50 บูธ ประกอบด้วย 1.บูธฝึกอาชีพฯ จำนวน 25 บูธ 2. บูธแสดงและจำหน่ายผลิต กศน, ดีเด่นหรือพรีเมี่ยม จำนวน 25 บูธ โดยทั้ง 50 บูธนี้ เป็นการฝึกอาชีพระยะสั้นจากตัวแทนสถานศึกษา กศน.ทั้ง 5 ภาคทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมทั้งเป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์จากสถานศึกษา กศน.ทั่วประเทศอีกด้วย

จงจิตร ฟองละแอ / ข่าว
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: