“ตรีนุช” จับมือ 5 สภาด้านเศรษฐกิจ เซ็น MOU อัปเกรดอาชีวะ ขยายความร่วมมือทวิภาคีทุกจังหวัด

รมว.ศธ. “ตรีนุช จับมือ 5 สภาด้านเศรษฐกิจ เซ็น MOU อัปเกรดอาชีวะ ขยายความร่วมมือทวิภาคีทุกจังหวัด ผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเวทีโลก ตอบโจทย์การพัฒนาคนของชาติให้มีสมรรถนะสูง

19 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมมิราเคล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ / นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อยกระดับความร่วมมือการพัฒนาการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ในการผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับภาคอุตสาหกรรม โดยมีนายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ, นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, นายถาวร  ชลัษเฐียร รองสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, นายสราวุฒิ อยู่วิทยา รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและประธานคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา, นายอภิศักดิ์  อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ, นางเขมนรินทร์  รัตนาอัมพวัลย์ รองประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ร่วมลงนาม และว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวรายงาน

รมว.ศธ. กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการอาชีวศึกษา โดยเฉพาะเรื่อง “ทวิภาคี” ซึ่งถือเป็นเป้าหมายสำคัญที่จะขับเคลื่อนระหว่างอาชีวะกับ 5 สภาหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ศธ.มีเป้าหมายให้ทุกสถานศึกษาอาชีวะสร้างความร่วมมือในการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเอาโรงงานมาเป็นโรงเรียน ทำหลักสูตรร่วมกัน เพื่อพัฒนาคนกับภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ให้ตอบรับในทิศทางเดียวกัน

ความร่วมมือครั้งนี้ จะมีการตั้งองค์คณะ ตั้งแต่ระดับส่วนกลาง และระดับภูมิภาค เพื่อให้เกิดความร่วมมือในแต่ละจังหวัด บางจุดที่ภาคธุรกิจยังขาดแคลนอยู่ในเรื่องของสถานประกอบการ ก็จะมีหน่วยงานกลางเป็นเหมือนพี่เลี้ยง ช่วยสนับสนุนและดูแลตามความต้องการของภาคเอกชน และจะจับคู่กับภาคธุรกิจให้ตรงกับเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียน

ทั้งนี้ ความร่วมมือระบบทวิภาคี แต่ละพื้นที่ต้องตั้งเป้าหมายภายใต้บริบทของตัวเอง เช่น ชลบุรี ระยอง หลายแห่งเกิดความร่วมมือในระบบทวิภาคีกว่า 50% แล้ว บางแห่ง 80% ส่วนบางพื้นที่ที่ไม่มีความพร้อมในสถานประกอบการ วันนี้เราจึงต้องมาช่วยกัน ซึ่งเครือข่ายความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นส่วนเชื่อมโยงของการศึกษาระดับส่วนภูมิภาค ไม่ใช่เฉพาะความร่วมมือในการทำงานอย่างเดียวเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาหลักสูตร เทคโนโลยี พัฒนาครู เพราะขณะนี้เรื่องของเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมาก

“การปรับตัวที่ดีที่สุด คือ เราจับมือทำหลักสูตรร่วมกัน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ ให้เด็กจบมาแล้ว ตอบโจทย์ในทางเศรษฐกิจ พาณิชย์ และธุรกิจได้เลย ถือเป็นความร่วมมือเข้มข้นที่จับต้องได้ และมีเป้าหมายในการที่จะก้าวเดินไปมากยิ่งขึ้น”

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดงานครั้งนี้ เพื่อยกระดับความร่วมมือการพัฒนาการศึกษาระดับอาชีวศึกษาในการผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับภาคอุตสาหกรรม สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาประเทศไทยให้มีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต รวมทั้งแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาทุกมิติ ทั้งในด้านโอกาส ความเท่าเทียม ความเสมอภาค ความปลอดภัย และมีสมรรถนะ ที่สำคัญจำเป็นในศตวรรษที่ 21 และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

พบพร ผดุงพล / ข่าว
ศุภณัฐ วัฒนมงคลลาภ /ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: