“ตรีนุช” ปลื้มชาวสระแก้ว ช่วยขับเคลื่อนการศึกษาคุณภาพ

15 ธันวาคม 2565, จังหวัดสระแก้ว / นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เรื่อง การเยี่ยมบ้านนักเรียนและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่โรงเรียนบ้านท่าเกวียน, โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม, โรงเรียนอนุบาลคลองหาด และเป็นประธานเปิดอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา และเดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียนในอำเภอวัฒนานคร อำเภอคลองหาด และอำเภอวังน้ำเย็น โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัด ศธ. รักษาการแทนเลขาธิการ สกสค., ผู้บริหารสถานศึกษา, คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วม

รมว.ศธ. กล่าวว่า นโยบายของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ ศธ. ได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการศึกษาอย่างมีคุณภาพให้กับเด็กและเยาวชนไทย โดยได้ดำเนินโครงการและภารกิจอย่างต่อเนื่องมาตลอด มุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายสำคัญ ได้แก่ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา โดยไม่ต้องการให้เด็กๆ ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาภาคบังคับ และให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านความปลอดภัยทางร่างกาย และจิตใจ รวมถึงได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพให้ได้มากที่สุด ซึ่งจะส่งผลให้เด็กนักเรียนได้เติบโตขึ้นมาเป็นผู้นำในอนาคตที่มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ สติปัญญา มีทักษะฝีมือ และทักษะการดำเนินชีวิต เพื่อพัฒนา และสร้างคุณภาพชีวิตที่ได้ให้กับตัวเอง ครอบครัวและคนรอบข้าง รวมถึงสังคมให้เจริญเติบโต และก้าวหน้า

การดำเนินงานของ ศธ.จะประสบความสำเร็จได้ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่ ซึ่งรวมถึงความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนทุกคน เพื่อการขับเคลื่อน และสนับสนุนให้นโยบายด้านการศึกษานำไปสู่การปฏิบัติและปรากฎผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการเยี่ยมบ้านนักเรียนจะทำให้เรารู้สภาพปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล ได้ช่วยเหลือในครอบครัวที่ยังไม่มีความพร้อมแต่ยังสามารถให้เด็กได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษา สถานศึกษาได้ทราบถึงปัญหาและสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพเศรษฐกิจ สุขภาพกาย สุขภาพจิตของนักเรียนและของครอบครัว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการบริหารจัดการดูแลช่วยเหลือต่อไป

“วันนี้ ศธ.โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ. ) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มอบทุนการศึกษา กล่องปันน้ำใจ ถุงปันน้ำใจให้กับนักเรียน ขอขอบคุณผู้บริหาร ครู ตลอดจนผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ชุมชน ผู้มีจิตอาสา ฯลฯ และทุกคนที่ช่วยกันดูแลลูกหลานของเราให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ครอบครัวไหนที่มีความเดือดร้อนก็ได้ระดมความช่วยเหลือ และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ที่นำโอกาสดีๆ ส่งต่อให้ลูกหลานได้รับโอกาสทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ” นางสาวตรีนุช กล่าว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: