ศธ.ทำบุญตักบาตร และจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ปี 2565

(2 ธันวาคม 2565) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประกอบพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ พิธีสวดพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป และกิจกรรม “ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์” ณ บริเวณด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

ชมภาพงาน Facebook ศธ.360 องศา

นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงานว่า รัฐบาลได้กำหนดให้ วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดทุกภาคส่วน ตระหนักถึงความสำคัญของวันดังกล่าว จึงได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรม “ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์” ในส่วนกลาง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ 5 ธันวาคม 2565 ขึ้น

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และได้ร่วมกันแสดงถึงความจงรักภักดี และน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยกำหนดพื้นที่ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประเภทจิตอาสาพัฒนา จำนวน 4 แห่ง รวมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ จำนวนทั้งสิ้น 800 คน ดังนี้

  1. กระทรวงศึกษาธิการและบริเวณโดยรอบ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ลูกเสือ เนตรนารี สมาชิกยุวกาชาด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 200 คน
  2. วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลูกเสือ เนตรนารี และสมาชิกยุวกาชาด จำนวน 200 คน
  3. วัดโสมนัสราชวรวิหาร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและ นักเรียน ลูกเสือ เนตรนารี และสมาชิกยุวกาชาด จำนวน 200 คน
  4. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลูกเสือ เนตรนารี และสมาชิกยุวกาชาด จำนวน 200 คน

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ กล่าวในพิธีตอนหนึ่งว่า ศธ.ได้น้อมนำแนวพระราชดำริ “โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” มาจัดกิจกรรมจิตอาสาในวันนี้ เพื่อให้ข้าราชการทุกหมู่เหล่า ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร และประชาชนจิตอาสา ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่เสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี มีความสุข แสดงออกถึงความจงรักภักดี และความกตัญญูกตเวทิตา ตลอดจนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันพ่อแห่งชาติ”

ขอน้อมนำพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ความว่า “การทำดีนั้นทำยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่ และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว แต่ละคนจึงต้องตั้งใจและเพียรพยายามให้สุดกำลังในการสร้างเสริมและสะสมความดี” ไปใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวัน ตลอดจนมุ่งพัฒนาตนเอง ให้มีจิตอาสา และบำเพ็ญตนให้เกิดประโยชน์ แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ สืบไป

ชมภาพงาน Facebook ศธ.360 องศา

ปารัชญ์ ไชยเวช/ สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์, ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า, สมประสงค์ ชาหารเวียง, ศุภณัฐ วัฒนมงคลลาภ/ บันทึกภาพนิ่ง-วิดีโอ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: