กศน.ลุยพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ตอบโจทย์การพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

(29 พฤศจิกายน 2565 ) นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. มอบหมายให้นายธนพัชร์ ขุนเทพ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการผลิตสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรม “การพัฒนาทักษะครู กศน.ต้นแบบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร” ประจำปี 2565 โดยมีนางเอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา คณะวิทยากร ครู กศน. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการเปิดอบรม ณ โรงแรม เดอ ไพรม์ แอท รางน้ำ กรุงเทพฯ

โครงการพัฒนาทักษะครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นโครงการสำคัญตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู ให้มีสมรรถนะทางภาษาต่างประเทศ/ภาษาอังกฤษและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน และเป็นหนึ่งโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติราชการ โดยได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นรุ่นที่ 6

สำหรับการอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ สำนักงาน กศน.โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ดำเนินการจัดการอบรม ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างครู กศน. ต้นแบบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้สามารถถ่ายทอด ขยายผลเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหาร เพื่อนครู และผู้เรียน โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อยกระดับสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษ และการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สร้างองค์ความรู้เพื่อการถ่ายทอดพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของครูไปสู่นักศึกษา กศน. และประชาชนได้อย่างมีคุณภาพในยุคดิจิทัล ให้มีทักษะที่สำคัญและจำเป็นในศตวรรษที่ 21

ผ่านหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นโดยสำนักงาน กศน. และรับรองหลักสูตรจาก ก.ค.ศ. ดำเนินการจัดอบรมร่วมกับทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และทีมคุณคริสโตเฟอร์ ไรท์ ซึ่งเป็นวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะในมิติต่าง ๆ ให้ครูได้เปิดมุมมองในการพัฒนาแนวคิดและสร้างสรรค์งานในการนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อเป็นครูต้นแบบที่พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน และพัฒนาให้ผู้เรียน กศน. ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษและเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

“นอกจากนี้ สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ ไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนและสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร และใช้ในการประกอบอาชีพอย่างเหมาะสมต่อไป”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: