ศธ.เดินหน้าพัฒนางานประชาสัมพันธ์ MOE One Team ยกระดับการทำงานสื่อดิจิทัลผ่านสื่อออนไลน์อย่างเข้มแข็ง

(29 พฤศจิกายน 2565) กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การผลิตสื่อดิจิทัล เพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อออนไลน์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยนางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี

นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในพิธีเปิดตอนหนึ่งว่า จุดสำคัญของงานประชาสัมพันธ์ คือ ต้องปรับทัศนคติก่อน ทำตัวเองให้มีความสุขกับการทำงาน เมื่อเรามีความสุขจะสามารถผลักดันให้มีความคิดสร้างสรรค์ สร้างงานที่มีคุณภาพ รวมทั้งต้องปรับตัวให้ทันกับยุคสมัย สื่อสารให้กระชับ เข้าใจง่าย ที่สำคัญคือ ต้องสื่อสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บนพื้นฐานของความจริง

“วันนี้เป็นความภาคภูมิใจที่ได้เห็นทุกคนที่ทำงานประชาสัมพันธ์มารวมกันเป็น MOE One Team ที่จะพัฒนาเป็นต้นแบบให้กับการทำงานของนโยบายอื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) เคยตั้งเป้าไว้ว่า ให้งานประชาสัมพันธ์ เป็นตัวนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการทุกเรื่อง”

นายบัลลังก์ โรหิตเสถียร ผอ.กลุ่มสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การพัฒนางานประชาสัมพันธ์ไปสู่ยุคดิจิทัลมีความจำเป็นต้องพัฒนานักประชาสัมพันธ์ หรือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่งานขององค์กรควบคู่ไปด้วยเพื่อให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดีต่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ โดยเน้น 3 เสาหลักที่มีความเชื่อมโยง ในการประชาสัมพันธ์ดิจิทัล ได้แก่ การผลิตเนื้อหา (Content) การผลิตสื่อ (Media) และการสร้างเครือข่าย (Network) เพื่อไปสู่เป้าหมาย

ทีมประชาสัมพันธ์ MOE One Team ของกระทรวงศึกษาธิการ จึงดำเนินการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มองภาพงานประชาสัมพันธ์ในเชิงระบบ พร้อมยกระดับประสิทธิภาพ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ ในภาพรวมให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

ปารัชญ์ ไชยเวช / ข่าว
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า, อธิชนม์ สลางสิงห์ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: