ศธ.จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ปี 2565 ที่กระทรวงฯ และลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.6 สวนลุมพินี

25 พฤศจิกายน 2565 / คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี และถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 ณ สนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการ และบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 สวนลุมพินี

โดยมีผู้บริหารเข้าร่วม อาทิ นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ ที่ปรึกษา รมว.ศธ., นายนิรุตติ สุทธินนท์ ผู้ช่วย รมต.ประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ ศธ., นายอรรถพล สังขวาสี ปลัด ศธ., นายธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กอศ., นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการ สกศ., คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ, ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ข้าราชการ และลูกเสือ เนตรนารี จากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมพิธี

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวว่า วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) พระผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อกิจการด้านการศึกษา และเป็นผู้พระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย ซึ่งได้เวียนมาบรรจบครบรอบปีอีกวาระหนึ่ง บุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารีทุกหมู่เหล่า ล้วนสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ท่าน จึงพร้อมใจกันแสดงความกตัญญูกตเวที ด้วยการวางพวงมาลา ณ สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ พร้อมประกอบพิธีถวายราชสดุดี โดยพร้อมเพรียงกันทั่วราชอาณาจักร อันเป็นประเพณีของลูกเสือที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างต่อเนื่องในทุกปี

ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระองค์ท่าน ที่ทรงเล็งเห็นว่าประเทศชาติจะมีความมั่นคงได้นั้น จําเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ กําลังกองทัพที่มีคุณภาพ และความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จึงทรงตั้งกองเสือป่า นําเยาวชนมาฝึกอบรมตามหลักวิชาการทหาร เพื่อเป็นกําลังสํารองในการป้องกันประเทศ

ทรงตั้งกองลูกเสือขึ้น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 โดยมีพระราชประสงค์ให้นํากิจการลูกเสือไปเผยแพร่ตามโรงเรียนต่าง ๆ ในทุกมณฑลของประเทศ เพื่อฝึกอบรมเด็กและเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดี เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสําคัญ ดั่งพระราชดํารัสที่ว่า “ข้าไม่ต้องการตําราเรียนที่เดินได้ ที่ข้าอยากได้นั้น คือเยาวชนที่เป็นสุภาพบุรุษซื่อสัตย์สุจริตมีอุปนิสัยใจคอดี” ดังนั้น บรรดาลูกเสือในยุคต่อมา จึงมุ่งมั่นดําเนินงาน ตามแนวพระบรมราโชบาย จวบจนปัจจุบัน เป็นเวลา 111 ปีแล้ว

“จากพระราชปณิธานของผู้พระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย ที่ได้ทรงมุ่งหมายให้ทุกท่านประพฤติชอบด้วย กาย วาจา และใจ ตามกฎของลูกเสือทั้ง 10 ข้อ และคติพจน์ของลูกเสือที่ว่า “เสียชีพ อย่าเสียสัตย์” เชื่อมั่นว่าหากทุกท่านประพฤติปฏิบัติได้จะเกิดผลดีต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเรา และหากดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงทราบก็คงจะทรงปิติโสมนัสที่พระราชปณิธานของพระองค์ สําเร็จสมดังพระราชประสงค์”

นายอรรถพล สังขวาสี ปลัด ศธ. กล่าวว่า วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ศธ.ได้จัดกิจกรรมวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา เพื่อพสกนิกรชาวไทย และประเทศชาตินานัปการ ที่สำคัญได้ทรงตั้งกองเสือป่า และกองลูกเสือขึ้น เพื่อปลูกฝังความเป็นพลเมืองดี มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความเป็นผู้มีระเบียบวินัย และบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น จนทำให้กิจการด้านการศึกษาและกิจการลูกเสือเจริญก้าวหน้าสืบมาจนถึงปัจจุบัน

ในโอกาสนี้ รมช.ศธ.ได้เชิญชวน ผู้บริหารระดับสูง ศธ. ตลอดจนคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ข้าราชการ และลูกเสือ เนตรนารี จากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันสงบนิ่งเพื่อน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และพระเกียรติคุณของพระองค์ท่านโดยพร้อมเพรียงกัน

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า, ณัฐพล สุกไทย / ภาพ
อธิชนม์ สลางสิงห์ / วิดีโอ
ศุภณัฐ วัฒนมงคลลาภ / กราฟิก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: