กระทรวงศึกษาธิการ ทอดผ้าป่าพระราชทาน ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นโท)

15 พฤศจิกายน 2565, วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ / พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรประกอบพิธีทอดผ้าป่า ให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยนางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) เป็นประธานในพิธี

โอกาสนี้ นายสุทิน แก้วพนา รองปลัด ศธ. พร้อมด้วย นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัด ศธ., นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัด ศธ. ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีทอดผ้าป่าพระราชทาน และปวารณาถวายจตุปัจจัยเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่ง ศธ.จะนำจตุปัจจัยที่ได้มีผู้ร่วมกุศล ถวายเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา บูรณะพระอาราม และทำบุญทอดผ้าป่าพระราชทาน ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร ประจำปี 2565 ต่อไป

วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร ตั้งอยู่ริมถนนและคลองผดุงกรุงเกษม ถนนราชดำเนินนอก สร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วเสร็จใน พ.ศ.2411 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เรียกชื่อว่าวัดนามบัญญัติ เป็นการชั่วคราวก่อน เมื่อสิ้นรัชกาลจึงค่อยเรียกนามพระราชทานว่าวัดมกุฏกษัตริยาราม อันเป็นนามตามพระปรมาภิไธย ถือเป็นวัดในเขตกรุงรัตนโกสินทร์ ที่มีเสมา 2 ชั้น ชั้นแรกเรียกว่า มหาสีมา อยู่ในซุ้มที่มุมกำแพงรอบวัด และยังมีเสมารอบพระอุโบสถอีกเรียกว่า ขัณฑสีมา ในวัดที่มีเสมา 2 ชั้นเช่นนี้ พระสงฆ์สามารถประชุมทำสังฆกรรมได้ทั้งพระอุโบสถและพระวิหาร ด้านในมีลายพระมหามงกุฏอันเป็นตราประจำรัชกาลที่ 4 ทั้งที่หน้าบันและด้านบนของซุ้มประตูหน้าต่างเช่นเดียวกัน มีภาพจิตรกรรมอันหลากหลายแตกต่างจากวัดอื่น เช่น เรื่องพระสาวกในบาลีและอรรถกถา พระอัครสาวก 11 พระองค์ อัครสาวิกา 8 องค์ ภาพการบำเพ็ญกรรมฐาน สิ่งที่พึงปฏิบัติเนื่องด้วยธรรมวินัย ธุดงควัตร บนบานหน้าต่างและบานประตูด้านในเขียนพระสูตรที่เป็นคาถาด้วยตัวอักษรบรรจง เป็นต้น

พบพร ผดุงพล / ข่าว
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / ภาพ
สมประสงค์ ชาหารเวียง / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: