ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศรัฐสภา ตั้ง “ภาคิน สมมิตรธนกุล” เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เผยแพร่ประกาศรัฐสภา เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. แทนตําแหน่งที่ว่าง โดยตั้งนายภาคิน สมมิตรธนกุล เป็นกรรมาธิการ แทนนางพรรณสิริ กุลนาถศิริ ซึ่งลาออก

สำหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. มีจำนวนทั้งสิ้น 49 ราย โดยนายตวง อันทะไชย เป็นประธานคณะกรรมาธิการ, นายออน กาจกระโทก เป็นเลขานุการคณะกรรมาธิการ เพื่อทำหน้าที่ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 แล้ว และต่อมาได้มีการยกร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวเพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม เช่น หมวด 5 หมวด 6 เป็นต้น


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวคณะกรรมาธิการฯ
https://www.parliament.go.th/ewtcommittee/ewt/25join_nationaleducation

รายนามคณะกรรมาธิการ https://www.parliament.go.th/ewtcommittee/ewt/25join_nationaleducation/committee_list.php

มติ ครม. 1 มิถุนายน 2564
https://moe360.blog/2021/06/01/cabinet-resolution-010664

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: