ปลัด ศธ. เร่งผลักดันการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม ของหน่วยงาน สป.ศธ.

8 พฤศจิกายน 2565, ห้องประชุมณรงค์ บุญมี อาคารรัชมังคลาภิเษก / นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมทบทวนโครงสร้างส่วนราชการหน้าที่และอำนาจ และการแบ่งงานภายในของส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) โดยนายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ สุหร่ายคิมหันต์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และผู้บริหารหน่วยงาน ร่วมพิจารณาการทบทวนและปรับโครงสร้างของหน่วยงานในครั้งนี้ โดยมีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.สป.ศธ.) เป็นฝ่ายเลขานุการ

มติที่ประชุม

  • เห็นชอบการจัดโครงสร้างใหม่ของหน่วยงานภายในของส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม ในสังกัด สป.ศธ. (เฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง) จำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักนิติการ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักอำนวยการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ และสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน โดยที่ประชุมได้มอบ กพร.สป.ศธ. ประสานและหารือเพิ่มเติมร่วมกับสำนักการลูกเสือฯ ปรับหน้าที่และอำนาจของศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน (ศลยก.) ให้เหมาะสมต่อการจัดตั้งเป็นกลุ่มงาน และเพิ่มหน้าที่เกี่ยวกับความประพฤตินักเรียนนักศึกษา และการคุ้มครองสิทธิของนักเรียนนักศึกษาให้ชัดเจนในกลุ่มส่งเสริมและพัฒนากิจการนักเรียนและนักศึกษา
  • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทก.) ให้ปรับชื่อกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็น กลุ่มพัฒนาระบบคลังข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับเนื้องานที่สื่อไปถึงเรื่องของคลังข้อมูล
  • สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) ให้มุ่งเน้นบทบาท หน้าที่ ในการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจากโครงสร้างเดิมของ สคบศ. ตามบัญชีจัดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้กำหนดให้มีศูนย์นวัตกรรมและวิทยบริการเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว
  • จัดตั้งกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ เป็นกองบริหารทรัพยากรบุคคล และกลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ สำนักอำนวยการ เป็นกองบริหารการคลังและสินทรัพย์ เป็นหน่วยงานในสังกัด สป.ศธ. เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
  • ให้แก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของ สป.ศธ. โดยยุบหน้าที่ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ข้อ (ค) ดำเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเงินกู้ยืมต่างประเทศ เนื่องจากไม่ได้มีการดำเนินการแล้ว       

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: