คุณหญิงกัลยา เป็นประธานเปิดตัวสารคดีชุด “ภารกิจเปลี่ยนโลก” ชูขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการน้ำฯ สร้างหลักสูตร “ชลกร” เปลี่ยนประเทศให้ยั่งยืน

4 ตุลาคม 2565 / ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมเปิดตัวรอบปฐมทัศน์ สารคดีชุด “ภารกิจเปลี่ยนโลก CLIMATE CHANGE MISSION” ซึ่งผลิตขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างบริษัท คราวน์ สตูดิโอ โปรดักชัน จำกัด และศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต ภายใต้การสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์

โดยนายแร็มโก โยฮันเนิส ฟัน ไวน์คาร์เดิน (H.E. Mr. Remco Johannes van Wijngaarden) เอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย, ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยรังสิต, ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต, รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าร่วมงาน

ดร.คุณหญิงกัลยา กล่าวว่า “ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ถูกประเมินว่ามีความเสี่ยงในลำดับต้น ๆ ของโลก จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม น้ำแล้ง ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นเป็นต้น ซึ่งปัญหาของประชาชน คือขาดความรู้ ความเข้าใจ ทุกท่านมีประสบการณ์ในการทำการเกษตร แต่ไม่เข้าใจว่าเราสามารถที่จะเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการจัดการน้ำได้ พระองค์ท่านคิด ทดสอบ จนประสบความสำเร็จ นับเป็นคุณูปการที่ใหญ่หลวงสำหรับคนไทย ที่ได้เกิดมาภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์ทรงได้รับการขนานพระนามว่าเป็นปราชญ์เรื่องน้ำของแผ่นดิน”

ทั้งนี้ ดร.คุณหญิงกัลยา ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่กำกับดูแลวิทยาลัยเกษตร เทคโนโลยี และประมง 47 แห่ง ทั่วประเทศ ได้นำเอาโครงการตามแนวพระราชปณิธาน “ศาสตร์พระราชา” ให้วิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีและประมง ทั้ง 47 แห่ง ได้ศึกษาทั้งทางทฤษฎี และปฏิบัติ ตั้งแต่ปลายปี 2562 จวบปัจจุบันก็ 2 ปีกว่า สามารถพัฒนาโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนแนวพระราชดำริ ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยวด จนพัฒนาเป็นหลักสูตร “ชลกร” เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรขั้นสูง (ปวส.)

สำหรับโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ได้ขับเคลื่อนผ่านวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เป็นการนำพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาให้สถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการเรียนรู้ ถึงทฤษฎี ปฏิบัติ และลงมือปฏิบัติจนประสบความสำเร็จ สามารถพัฒนาเป็นหลักสูตร “ชลกร” เปิดสอนเป็นรุ่นที่ 2 แล้ว ใน 11 วิทยาลัยเกษตรฯ ทำให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี ลดค่าใช้จ่าย นักเรียนก็ได้ความรู้ มีความสุขที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง มากกว่าเรียนอยู่ในห้องเรียน และที่สำคัญขณะนี้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาเป็นภาคีเครือข่ายสนับสนุนและเปิดรับนักเรียนหลักสูตรชลกรเข้าไปฝึกงานหาประสบการณ์ เป็นการสร้างโอกาสและต่อยอดให้นักเรียนสามารถเข้าทำงานกับหน่วยงานนั้น ๆ ในอนาคตได้มากขึ้น ซึ่งเมื่อเยาวชนไทย หรือคนไทยมีองค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานในระดับสากลแล้วเชื่อว่าจะสร้างความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: