“ตรีนุช”ลงพื้นที่หนองคาย ชื่นใจผลงานขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณภาพ – คลินิก 3R พัฒนาผู้เรียนให้อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เ... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑