ศธ.จ่อตั้งศูนย์ช่วยเหลือภัยพิบัติ ทำงานร่วมกันเป็นเครือข่าย ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนทั่วประเทศ

(11 ตุลาคม 2565) นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สั่งการให้เตรียมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือภัยพิบัติ กระทรวงศึกษาธิการ (ศชภ.ศธ.) หรือ MOE Disaster Rescue Center เพื่อดูแลให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา หน่วยงาน ครู นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และต้องการความช่วยเหลือจากผลกระทบของภัยพิบัติทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นวาตภัย อุทกภัย ความแห้งแล้ง พายุฝนฟ้าคะนอง คลื่นพายุซัดฝั่ง แผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม ไฟป่า สึนามิ เป็นต้น ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็ว และมีความพร้อมในการเตรียมการประสานงานช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สถานศึกษา หน่วยงาน และผู้ประสบภัย ในภาพรวมของ ศธ.

สำหรับศูนย์ช่วยเหลือภัยพิบัติในส่วนกลาง มีที่ตั้งอยู่ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการ ศชภ.ศธ. ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ อำนวยการกำกับ ติดตาม ดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนสนับสนุนและประสานจัดหางบประมาณ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน

ส่วนในภูมิภาคระดับจังหวัด จะมีที่ตั้ง ศชภ.ศธ.จังหวัด ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ มีศึกษาธิการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการ ศชภ.ศธ.จังหวัด โดยให้มีอำนาจหน้าที่อำนวยการ ประสานความร่วมมือ และบูรณาการกับทุกหน่วยงานในการให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา ครู นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวบรวมข้อมูลความเสียหาย จัดทำรายงานและจัดทำรายละเอียดคำของงบประมาณ เพื่อช่วยเหลือซ่อมแซม ฟื้นฟูความเสียหาย

“ศชภ.ศธ. จะให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา หน่วยงาน และผู้ประสบภัยพิบัติที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างครอบคลุม โดยขณะนี้ภัยพิบัติที่หลายแห่งเผชิญอยู่ คือ อุทกภัยในหลายจังหวัด ซึ่ง ศธ.ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือไปแล้ว ทั้งในขณะที่น้ำท่วม ด้วยการแจกจ่ายถุงยังชีพ การอพยพคนและสิ่งของ เมื่อน้ำลดก็เตรียมทีมชุดปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือซ่อมแซมฟื้นฟูข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ แม้จะผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมไปแล้ว

นอกจากนี้ หากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่น เช่น ภัยหนาวที่อาจจะเกิดขึ้นในปลายปีนี้ ศชภ.ศธ. ก็จะสามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีระบบรายงานความต้องการการช่วยเหลือมาที่ส่วนกลาง และสามารถรายงานผ่านระบบ MOE Safety Center ได้อีกทางหนึ่งด้วย จึงเป็นการบูรณาการเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นระบบ” นายอรรถพล กล่าว

ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ.
อรรถพล สังขวาสี ปลัด ศธ.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: