“ตรีนุช” เปิดมหกรรมการศึกษาเกษตร โชว์ผลงานวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สอนตามหลักคำสอนรัชกาลที่ 9

(28 ก.ย. 2565) ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว / นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมการศึกษาตามหลักคำสอนของในหลวง รัชกาลที่ 9” ว่า ขอขอบคุณวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) สระแก้ว ที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นหลักนำในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน และการจัดทำโครงการต่าง ๆ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส” ซึ่งเป็นการเพิ่มความรู้ ทักษะ ประสบการณ์วิชาชีพด้านการเกษตร ให้แก่นักเรียน นักศึกษา โดยได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น และองค์กรชุมชน ในการนำองค์ความรู้ ขยายผลสู่เกษตรกรและผู้สนใจได้นำไปประกอบอาชีพและนำหลักปรัชญาไปใช้ในการดำรงชีวิต นำไปสู่เครือข่ายทางความรู้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเกษตรของเกษตรกรและชุมชน ส่งให้ผลให้นักเรียน นักศึกษาได้รับโอกาสทางการเรียนรู้ และยกระดับคุณภาพทางการศึกษา โดยเฉพาะความร่วมมือที่ได้รับจากภาคเอกชน ซึ่งส่วนหนึ่งของผลสำเร็จในการบูรณาการจัดการเรียนรู้ฯ ได้นำมาจัดแสดงในวันนี้

รมว.ศธ. กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้ในพื้นที่ของจังหวัดสระแก้ว ที่ได้นำศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นหลักในการพัฒนาการประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิต นำบริบทที่เป็นจุดแข็งของชุมชนท้องถิ่น และองค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน มาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนแล้ว เช่น ด้านผลไม้พืชสวน ด้านสมุนไพร และ ด้านปศุสัตว์ เป็นต้น อย่างไรก็ตามทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) และ วษท.ยังสามารถบูรณาการความช่วยเหลือ เพื่อต่อยอดจุดแข็งที่มีอยู่ให้เป็นจุดเด่น และสามารถคิดค้นและนำนวัตกรรมใหม่ๆด้านการเกษตร มาสนับสนุน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชาวจังหวัดสระแก้ว เช่น  การจัดทำหลักสูตรชลกร

“เด็กรุ่นใหม่ไม่ต้องการทำการเกษตรรูปแบบเดิม วษท.ต้องจัดการเรียนการสอนการเกษตรที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เป็น Smart Farming ให้ได้ โดยสอนอย่างครบวงจรตั้งแต่การผลิต การแปรรูป จนถึงการทำตลาด ซึ่งจะช่วยลดแรงงาน ต้นทุน ลดเวลา และสร้างผลผลิตได้มากขึ้น วันนี้นวัตกรรมในทุกๆด้านเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเราต้องสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในการทำกษตรสมัยใหม่ ทำการเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้น และต้องแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ใช้ทรัพยากรต่างๆร่วมกับชุมชน และนำองค์ความรู้มาสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนด้วย” นางสาวตรีนุช กล่าว

นอกจากนี้ โครงการอาชีวะ อยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียน เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และเสริมสร้างการมีงานทำ ซึ่ง สอศ.ได้จุดประกายสิ่งดีๆ แล้วในปี 2565 และได้รับความชื่นชมเป็นอย่างมาก ดังนั้น ต้องขยายผลหาแนวทางเพิ่มผู้เรียนให้มากขึ้นในปีการศึกษาต่อไป ซึ่ง วษท.ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ให้เด็กที่สนใจ ครอบครัวยากลำบาก ให้มาเข้าร่วมโครงการอาชีวะอยู่ประจำฯนี้

โอกาสนี้ รมว.ศธ.ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ กิจกรรมชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน , ตรวจเยี่ยมอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ตามแนวทาง โรงเรียนพระดาบส และเยี่ยมชมหอพักนักเรียนในโครงการอาชีวะ อยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ ของ วษท.สระแก้ว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: