“ตรีนุช” ปลื้มผลงานธุรกิจของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับ 5 ดาว พร้อมผลักดันสู่ตลาดต่างประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2564) ซึ่งเป็นการจัดแสดงผลงานธุรกิจของผู้เรียนอาชีวศึกษา การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของศูนย์บ่มเพราะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในรูปแบบนิทรรศการเปิด โดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก่สถานศึกษาที่มีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาโดดเด่นที่สุด ระดับ 5 จำนวน 20 แห่ง และสถานศึกษาที่มีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาโดดเด่นที่สุด ระดับ 4 จำนวน 37 แห่ง รวมทั้งสิ้น 57 แห่ง ซึ่งมีเรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะ ให้การต้อนรับนำชมผลงาน ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

รมว.ศธ. เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ สอศ. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตและพัฒนากำลังคนในสายอาชีพ ให้มุ่งเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการแก่นักศึกษาโดยเน้นการฝึกประกอบอาชีพจริงตามบริบทในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกัน

โดย สอศ. ได้ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีความรู้ทางด้านการจัดการธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์ ด้วยการสร้างชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมใหม่ ตามสาขาวิชาชีพและนำมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ผ่านการดำเนินงานของ “ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา” ในทุกสถานศึกษาอาชีวศึกษา

รวมถึงการเชื่อมโยงการทำงานกับ “ศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ” และหน่วยงานเครือข่ายอื่น ๆ อย่างเข้มแข็ง เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งตนมองว่า การศึกษาสายอาชีพในปัจจุบันต้องสร้างให้นักศึกษาทำงานได้จริงหรือสร้างอาชีพได้ และจากผลงานการประกวดในวันนี้มีหลายทีมที่โดดเด่นและสามารถต่อยอดไปสู่ระดับชาติได้

เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สอศ. ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนด้านวิชาชีพและด้านการเป็นผู้ประกอบการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีกระบวนการส่งเสริมกลุ่มผู้เรียนที่มีความสนใจและมีความพร้อมให้ได้รับการพัฒนาความรู้ในเชิงลึกด้านธุรกิจ ผ่านกระบวนการอบรม และการทดลองทำธุรกิจภายใต้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา

ซึ่งองค์ความรู้ทางธุรกิจจะสามารถช่วยให้รับมือกับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา ตลอดจนเป็นแนวทางในการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้เกิดขึ้น โดยได้จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาสังกัด สอศ. ภาครัฐทุกแห่ง เพื่อเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์และมีที่ปรึกษาด้านธุรกิจแก่ผู้เรียน ผู้เรียนได้ทำธุรกิจทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาทุกปี ภายใต้กระบวนการประเมินตามเครื่องมือและตัวชี้วัดการประเมินที่ สอศ. กำหนด

โดยแบ่งการประเมินอออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ซึ่งกระบวนการสร้างผู้ประกอบการในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประกอบด้วย กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรในรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติในการเป็นผู้ประกอบการให้แก่ผู้เรียนอาชีวศึกษา และการสร้างเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการภายใต้การบริหารจัดการของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โดยมุ่งเน้นการสร้างแรงบันดาลใจและการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะทางวิชาชีพจากหลักสูตร สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ และทดลองดำเนินธุรกิจจริงในสถานศึกษาและชุมชน ภายใต้กระบวนการให้คำปรึกษาแนะนำจากครูที่ปรึกษาธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มีประสบการณ์ทางธุรกิจ รวมทั้งมีการรวบรวมและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ Rproduct.net เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการของผู้เรียนอาชีวศึกษาอย่างกว้างขวาง

นอกจากนี้ ยังมีการต่อยอดธุรกิจที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในสถานศึกษา ภายใต้กิจกรรมโครงการอาชีวะสร้างสรรค์แปรฝันสู่ธุรกิจ หรือ RRR Awards “Reach the Dream, Ready for Business, Rcheewa Sangsan” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนนักศึกษาก้าวไปเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่ประสบความสำเร็จและนำแผนธุรกิจไปต่อยอดเป็นแนวทางในการทำเป็นธุรกิจของตนเองได้ต่อไปในอนาคต

สถานศึกษาที่มีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาโดดเด่นที่สุด หรือ ระดับ 5 ดาว มีจำนวน 20 แห่ง ได้แก่ 1.ธุรกิจฟู้ดเฟื่องฟ้า ออนไลน์วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 2.หน่อไม้เส้นตากแห้งพร้อมผงปรุงรส ( Sun-dried Bamboo Shoot) วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 3.พอเพียง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร 4.น้ำพริกอัญชันคั่วแห้ง วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี 5.ไรท์หรีด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 6.Handy Cute วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 7.Proud Shampoo วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 8.บ้านสวนSahaphon Cactus วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 9.Chawa วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 10. Seed Travel and Tour วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2 11.ลาบปูซี๊ด วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี12.เครื่องประดับผสมดินปั้นจากเปลือกหอยแครง วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 13.ศิลปะประยุกต์ภาพพระปกบฏประดับฝาผนัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ14.อินทนิลจันท์ วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี 15.ร้อยล้านไม้เสียบ วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา16.น้ำพริกตะไคร้ปลากะตัก วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 17.R Roma เจลหอมปรับอากาศ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 18.ศรีคราม จานรองแก้วดูดน้ำ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี19.ผงโรยข้าวไตปลาเห็ดแครง วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 20.ไก่จิ๋ว 3 รส วิทยาลัยการอาชีพเบตง จังหวัดยะลา

ประชาสัมพันธ์ สอศ. / ข่าว-ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: