“ตรีนุช” มอบรางวัลเสมาพิทักษ์ เชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ปี 2565

23 กันยายน 2565 / นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี 2565 ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ

นายวีระ เเข็งกสิการ รองปลัด ศธ. กล่าวรายงานว่า สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ได้เห็นความสำคัญของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ซึ่งเป็นผู้มีจิตสาธารณะ เสียสละทำหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน ดูแล คุ้มครอง ป้องกัน และแก้ปัญหา เพื่อส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสม ความรับผิดชอบต่อสังคม และความปลอดภัยแก่นักเรียนและนักศึกษา จึงได้กำหนดกิจกรรมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. 2565

ปัจจุบันมีพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดยมีข้อมูลอยู่ในระบบจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 16,882 ราย จำนวนรางวัลตามสัดส่วนที่แต่ละจังหวัดได้รับการจัดสรรร้อยละ 3 จากจำนวนพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ในปีงบประมาณนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 443 ราย และมีผู้ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนด รวมทั้งสิ้น 372 ราย

รมว.ศธ. กล่าวในพิธีว่า ปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นด้านข่าวสาร เทคโนโลยี ความคิด สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ทำให้นักเรียนนักศึกษาจำเป็นต้องปรับตัวตลอดเวลา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับบริบททางสังคมและสิ่งแวดล้อมในอนาคต หากนักเรียนนักศึกษาขาดคนที่เข้ามาดูแลเอาใจใส่ อบรมสั่งสอนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม และประพฤติตนตามแนวทางที่ถูกต้อง ประกอบกับการเรียนรู้และพัฒนาด้านจิตใจที่ดีโอกาสที่จะทำให้นักเรียนนักศึกษาพลั้งเผลอไปกระทำสิ่งที่ไม่สมควร ไม่ถูกต้อง หรือกระทำความผิดก็จะมีมากขึ้นไปด้วย

ดังนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จึงเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนกลไกการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษาไปสู่เป้าหมายในภาพรวมให้เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการลดปัญหาด้านความประพฤติของนักเรียน และนักศึกษาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องจากปัจจุบันสู่อนาคต

“ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลเสมาพิทักษ์ ขอบคุณพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษาทุกท่านที่ร่วมกันพัฒนา ส่งเสริม ดูแล คุ้มครอง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของนักเรียน และนักศึกษาเป็นอย่างดี ดิฉันมีความมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเห็นนักเรียน และนักศึกษาทุกคนเติบโตเป็นคนดี มีความปลอดภัย สามารถดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข มีทักษะชีวิตที่ดี มีพฤติกรรมที่ดี และเหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ สามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนประเทศชาติให้มั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืนต่อไป ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าว

โอกาสนี้ รมว.ศธ. มอบรางวัลเชิดชูเกียรติเสมาพิทักษ์ ให้กับบุคคลที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลประจำปี 2565 จากทั่วประเทศ พร้อมเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ

ณัฐพล สุกไทย / ข่าว
ศุภณัฐ วัฒนมงคลลาภ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: