ศธ.จัดอบรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก ยกระดับงานประชาสัมพันธ์ให้เป็นหนึ่งเดียว PR One Team ‘อรพินทร์’ ย้ำหัวใจงาน PR ต้องซื่อสัตย์ จริงใจ ให้ข้อเท็จจริงแก่ประชาชน

(21 กันยายน 2565) นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุก “PR One Team” ณ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

เลขานุการ รมว.ศธ. กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้เป็นการรวมทีม PR ครั้งแรกของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ซึ่งเป็นกระทรวงอันทรงเกียรติที่รวมคนเก่ง สร้างบุคลากรที่ทรงคุณค่าต่อประเทศมากมาย เชื่อมั่นว่าผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์เก่ง มีความรู้ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์อยู่แล้ว แต่ขอย้ำ “หัวใจของการเป็นนักประชาสัมพันธ์” คือ ต้องซื่อสัตย์ จริงใจ ให้ข้อเท็จจริงแก่ประชาชนในการนำเสนอเรื่องราวต่าง ๆ แม้จะก่อให้เกิดเรื่องราวด้านลบก็ตาม เพราะหากไม่จริงใจในการสื่อสารแล้ว จะทำให้ผู้รับสารขาดศรัทธา ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาใหม่ได้ยากมาก

การอบรมครั้งนี้จะเป็นโอกาสที่เราจะมาผนึกรวมเป็นใจเดียวกัน เพื่อทำให้บ้าน ศธ.ของเรา มีชื่อเสียงกว้างไกล ขณะที่นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ฝากเน้นย้ำมาว่า การทำงานของกระทรวง ขอให้เอางานประชาสัมพันธ์ (PR) เป็นตัวนำในนโยบายและทุกกิจกรรม ดังนั้นเราต้องช่วยกันแชร์ข้อมูลตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง ให้ชาวโลกได้รับรู้ หวังว่ากิจกรรมอบรมในครั้งนี้จะสามารถรวมใจผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ของ ศธ.ให้เป็น PR One Team ทำงานเป็นพี่น้องกัน

“นอกจากนี้ การให้เกียรติกันและกันเป็นเรื่องสำคัญมาก โดยเฉพาะการให้เครดิตต้นทางของข้อมูล จะเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีในวงการประชาสัมพันธ์ ขอให้ผู้อบรมตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้ที่เป็นประโยชน์ เป็นแก้วน้ำที่เติมเท่าไรก็ไม่เต็ม สามารถเติมสิ่งที่ดีงามได้ไม่สิ้นสุด มีพลัง เป็นคนทันสมัย ทันเหตุการณ์ อย่าหยุดนิ่ง และขอฝากด้วยว่า การทำงานทุกด้าน ขออย่าลอกงานของผู้อื่น เพราะถือว่าไม่สง่างาม ให้รู้จักดูเป็นแนวทางหรือเป็นต้นแบบก็พอ เชื่อว่าจากนี้ไปทุกนโยบายของ ศธ.จะถูกนำส่งออกไปสู่สายตาชาวโลก สร้างความภาคภูมิใจให้คน ศธ.ด้วยมือของ PR One Team” เลขานุการ รมว.ศธ.กล่าว

นายบัลลังก์ โรหิตเสถียร ผอ.กลุ่มสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมถึงการจัดอบรมในครั้งนี้ว่า ศธ.มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ มีภารกิจในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์นโยบาย บทบาท ภารกิจ ผลงานความก้าวหน้า ข่าวสาร และความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน ต้องรับหน้าที่เป็นผู้ผลิตและส่งข่าวสาร ความเคลื่อนไหว กิจกรรมของหน่วยงาน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ประกอบกับในยุคสมัยปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการสื่อสาร เพื่อเพิ่มช่องทางและเข้าถึงประชาชน ให้มากที่สุด

ดังนั้น นักประชาสัมพันธ์และผู้ที่ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ จึงจำเป็นต้องมีความรู้ด้านยุทธศาสตร์ เทคนิค และวิธีการสื่อสารสู่กลุ่มเป้าหมาย ด้วยช่องทางที่หลากหลาย รวมทั้งต้องมีทักษะในการผลิตเนื้อหาข้อมูล (Content) สื่อประชาสัมพันธ์ (Media) ให้เหมาะสมกับแต่ละช่องทาง (Channel)

ศธ. โดยทีมนักประชาสัมพันธ์ One Team ทั้งที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ และผู้ปฏิบัติภารกิจที่ทำงาน จึงได้ร่วมจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้เครือข่าย (Network) ประชาสัมพันธ์ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และเพื่อความมีประสิทธิภาพของบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านงานประชาสัมพันธ์ในภาพรวมของกระทรวง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายหาเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุก “PR One Team” กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 21-22 กันยายน 2565 โดยมีการอภิปรายหัวข้อ “กฎหมายและจริยธรรมในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล” “เทคนิคการผลิตเนื้อหา (Content) และสื่อวิดีโอ (Video Media) เพื่อยกระดับสื่อออนไลน์ของภาครัฐ” มีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ รวมทั้งการบรรยายหัวข้อ “กลยุทธ์และบทบาทนักประชาสัมพันธ์เชิงรุก PR One Team” โดยนายวีระ แข็งกสิการ รองปลัด ศธ.และโฆษก ศธ. พร้อมนำเสนอผลงาน อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม และผู้เข้าร่วมโครงการ จากหน่วยงานส่วนกลางในสังกัด/ในกำกับ 10 หน่วยงานจำนวน 35 คน

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์, ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / ถ่ายภาพ และวีดิทัศน์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: