รองปลัด ศธ.“สุทิน” มอบโล่หมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ระดับประเทศ ปี 65 ย้ำกิจการยุวกาชาดต้องปรับตัวออกแบบกิจกรรมในสังคมยุค Disruption

รองปลัด ศธ. “สุทิน” ย้ำในงานมอบรางวัลหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ระดับประเทศ ประจำปี 2565 กิจการยุวกาชาดต้องปรับตัว โดยออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับแต่ละพื้นที่ ในบริบทที่แตกต่างกัน พร้อมบ่มเพาะให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ ปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ในสังคมยุค Disruption

ภาพงานทั้งหมด : เฟซบุ๊ก ศธ.360 องศา

20 กันยายน 2565, โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ กรุงเทพฯ / นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ระดับประเทศ ประจำปี 2565 โดยมีนายคงศักดิ์ เจริญรักษ์ และนายวิรัตน์ ปองเปี่ยม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านยุวกาชาด, นายอำนาจ สายฉลาด ผู้อํานวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน (สกก.), นางสาวรวิพร ยันตพร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาด (กย.), ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัด, ผู้แทนสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ สพฐ, ผู้บริหาร ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาดโรงเรียนทั้ง 19 แห่ง ที่ร่วมการคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ เข้าร่วมและให้การต้อนรับ

รองปลัด ศธ.กล่าวว่า โครงการหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ นับเป็นอีกโครงการหนึ่งที่สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ได้ขับเคลื่อนให้เกิดการส่งเสริม และพัฒนากิจการยุวกาชาดในอีกมิติหนึ่ง โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้การคัดเลือกมีความโปร่งใส ยุติธรรม สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมยุวกาชาด หรือหมู่ยุวกาชาดทั้งหลาย จึงมีแนวทางในการพัฒนากิจการยุวกาชาด เพื่อให้สมาชิกซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่อยู่ในกำกับดูแล ได้รับการบ่มเพาะให้เป็นคนดี มีความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งมีจิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมอย่างรอบด้าน

ที่สำคัญสามารถปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ในสังคมยุค Disruption (การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ) เพราะฉะนั้นการปรับตัวของยุวกาชาดจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับแต่ละพื้นที่ในบริบทที่มีความแตกต่างกัน

สำหรับพิธีมอบรางวัลหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกแห่ง ในการเป็นกลไกสำคัญ สร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนกิจกรรมยุวกาชาดอย่างดียิ่ง ต้องขอแสดงความยินดีกับหมู่ยุวกาชาดทั้ง 11 แห่ง ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ระดับประเทศ ประจำปี 2565 สำหรับหมู่ยุวกาชาดที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกในปีนี้ ก็ขอเป็นกำลังใจให้ และขอให้ดำเนินกิจกรรมยุวกาชาดอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยพิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะต่อยอดเป็นหมู่ยุวกาชาดต้นแบบในระดับประเทศในโอกาสต่อไป เพราะเมื่อหมู่ยุวกาชาดต้นแบบในแต่ละพื้นที่มีมากขึ้น ก็จะมีเครือข่ายที่จะช่วยกันเป็นแรงผลักดันให้กิจกรรมยุวกาชาดเจริญก้าวหน้าอย่างถาวรสืบไป

นายอำนาจ สายฉลาด ผอ.สกก. กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมยุวกาชาด ซึ่งเรียกว่า “หมู่ยุวกาชาด” ได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมยุวกาชาด ให้มีความเข้มแข็ง สอดคล้องกับหลักสูตรยุวกาชาดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปี 2551 เพื่อจะได้เป็นต้นแบบที่ดีให้กับเครือข่ายทั้งใน และนอกพื้นที่ต่อไป

ในการดำเนินการคัดเลือก คณะผู้ทรงคุณวุฒิด้านยุวกาชาด ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) กำหนดไว้ ซึ่งปีนี้มีหมู่ยุวกาชาดที่เสนอเข้ารับการคัดเลือก จำนวนทั้งสิ้น 19 แห่ง ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 11 แห่ง เข้ารับโล่และเกียรติบัตร ได้แก่โรงเรียนพานทอง จังหวัดชลบุรี, โรงเรียนพุทธิโศภน จังหวัดเชียงใหม่, โรงเรียนวัดไตรสามัคคี จังหวัดตรัง, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก, โรงเรียนอนุบาลนครพนม จังหวัดนครพนม, โรงเรียนศรีวิไลวิทยา จังหวัดบึงกาฬ, โรงเรียนอนุบาลพะเยา จังหวัดพะเยา, โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา จังหวัดพิษณุโลก, โรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง) จังหวัดมหาสารคาม, โรงเรียนอรพินพิทยา จังหวัดลำพูน และโรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” จังหวัดสุโขทัย

ทั้งนี้มีหมู่ยุวกาชาดที่เข้าร่วมโครงการ ฯ อีก 8 แห่ง และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่สนับสนุนกิจกรรมหมู่ยุวกาชาดต้นแบบประจำปี 2565 อีก 15 แห่ง รวมทั้งสิ้น 23 แห่ง เข้ารับเกียรติบัตร ได้แก่โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร, โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี, โรงเรียนบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา, โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล จังหวัดสกลนคร, โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย, โรงเรียนบ้านบัวงาม จังหวัดอุบลราชธานี, โรงเรียนเลิงนกทา จังหวัดยโสธร, โรงเรียนขุมยวมวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) กรุงเทพมหานคร-ชลบุรี-เชียงใหม่-ตาก-นครพนม-บึงกาฬ-พิษณุโลก-มหาสารคาม-ยโสธร-ลำพูน-สกลนคร-สุโขทัย-หนองคาย-อุบลราชธานี และศธจ.จันทบุรี

ในการนี้ รองปลัด ศธ. ได้ให้เกียรติมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรแก่หมู่ยุวกาชาดต้นแบบ หมู่ยุวกาชาดที่เข้าร่วมโครงการฯ และ ศธจ.ที่สนับสนุนกิจกรรมฯ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการของหมู่ยุวกาชาดต้นแบบทั้ง 11 แห่ง โดยมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนฯ ที่สำคัญ อาทิ กิจกรรม Big Cleaning Day, รักการอ่าน, รักษาสภาพแวดล้อมและเก็บขยะในบริเวณโรงเรียนและชุมชน, ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์, พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 27 มกราคม ของทุกปี, ยุวกาชาดไกด์ เพื่อพานักท่องเที่ยวเยี่ยมชม แนะนำของดีสิ่งเด่นที่มีอยู่ในพื้นที่, ประดิษฐ์ชุดตกแต่งตุ๊กตาจากสลากกินแบ่งรัฐบาลเหลือใช้ และกิจกรรม “up cycling วิ่งสู่ถนนสีเขียว” การทำอิฐบล็อคจากขยะพลาสติก เป็นการสร้างงานและลดขยะพลาสติกในชุมชนไปในตัว ซึ่งกิจกรรมที่ยกตัวอย่างมาดังกล่าวข้างต้น นอกจากจะพัฒนาทักษะองค์ความรู้ในหลาย ๆ ด้านแล้ว บางกิจกรรมก็สามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
ศุภณัฐ วัฒนมงคลลาภ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: