ความก้าวหน้าโครงการรับบริจาคเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนของนักเรียนในสังกัด ศธ. “คนละเครื่อง พี่แบ่งให้ น้องได้เรียน”

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำโครงการรับบริจาคเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนของนักเรียน ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้สถานศึกษามีอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ สามารถจัดสรรให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนได้อย่างทั่วถึง ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา สร้างภูมิคุ้มกันทางดิจิทัลให้กับอนาคตของประเทศ เตรียมเปิดรับบริจาคภายในเดือนกันยายนนี้

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) แห่งชาติ ได้ทำหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรีได้โปรดมีบัญชาให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทราบ และพิจารณาสนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการ และให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการเพื่อการจัดหาอุปกรณ์สำหรับใช้การเรียนออนไลน์ของนักเรียน เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและสร้างภูมิคุ้มกันทางดิจิทัลให้กับอนาคตของประเทศไทย

กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพหลัก ได้คำนึงถึงการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่

ประกอบกับในร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. … (ฉบับใหม่) มาตรา 11 (7) ได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา หรือมีอุปกรณ์หรือสถานที่ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา ต้องให้ความช่วยเหลือร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่การจัดการศึกษาของผู้มีหน้าที่หรือสิทธิในการจัดการศึกษา

ดังนั้น ความจำเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสาร แพลตฟอร์มการเรียนบนโลกออนไลน์ เพื่อสร้างห้องเรียนที่เสมือนจริงให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมจึงนับว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital Literacy โดยเฉพาะการศึกษาต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนจากแบบเดิม ซึ่งได้ปรับมาใช้ในรูปแบบออนไลน์

จึงเป็นหน้าที่สำคัญของผู้เกี่ยวข้องที่จะทำให้ผู้เรียนได้เข้าถึงเทคโนโลยีได้ นั่นคือ อุปกรณ์เทคโนโลยีที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไร้ขีดจำกัด คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค หรือมือถือ ที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงความรู้ออนไลน์ได้อย่างทั่วถึง ลดข้อจำกัดในการเดินทาง เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการศึกษา เทคโนโลยีนำพาโอกาสที่เท่าเทียมเพื่อให้ผู้เรียนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ในสื่อออนไลน์ เพื่อทำให้ผู้เรียนได้มีเนื้อหาหรือข้อมูลที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ผู้สอนสามารถอัพเดทข้อมูลใหม่ๆ ในบทเรียนได้เสมอ ทำให้มีแรงจูงใจอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงสามารถกลับไปทบทวนเนื้อหาในบทเรียนออนไลน์ (คลังข้อมูล) ได้ตลอดเวลาโดยไร้ขีดจำกัด

ด้วยเหตุผลดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และน้อมรับนโยบายจากนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงศิษย์เก่า สมาคมศิษย์เก่า ภาคเอกชน องค์กร รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิต่าง ๆ ร่วมสนับสนุนเพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและสร้างภูมิคุ้มกันทางดิจิทัลให้กับเด็กไทย จึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยการจัดทำโครงการรับบริจาคเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับใช้การเรียนออนไลน์ของนักเรียน ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ขึ้น

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อจัดหาอุปกรณ์สำหรับใช้ในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้แก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนอุปกรณ์ ให้สามารถสืบค้น และเรียนรู้ได้ทุกสถานที่ทุกเวลา (anytime anywhere)
 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้แก่นักเรียน นักศึกษา
 3. เพื่อสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา และเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
 4. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้สามารถ Re Skill – Up Skill และสร้าง New Skill ได้ทุกที่ทุกเวลา

เป้าหมาย

 • ผู้บริจาค บริษัท ห้างร้าน ส่วนราชการภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ สมาคมศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป
 • ผู้รับบริจาค สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่จัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทการศึกษาสงเคราะห์ /ประเภทการกุศลของวัด ที่มีความประสงค์รับบริจาคเพื่อนำไปจัดสรรให้นักเรียน นักศึกษาที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนออนไลน์

วิธีดำเนินการ (Activity)

 1. ดำเนินการจัดทำแนวทางการรับบริจาคอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนออนไลน์ของนักเรียน
 2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปยังส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ บริษัท ห้างร้าน ภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ  และประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ และ Facebook ศธ.360 องศา โดยให้ผู้ที่สนใจบริจาค สามารถกรอกแบบฟอร์มผ่าน Google form
 3. การรับบริจาคอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนออนไลน์ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
  – อุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนออนไลน์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smartphone) คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook /Tablet) คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Computer PC) โทรทัศน์อัจฉริยะ (Smart TV) เป็นต้น ทั้งนี้ เป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้จริง/อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยผู้บริจาคเป็นผู้มอบให้แก่สถานศึกษาด้วยตัวเอง
  – การบริจาคเป็นเงินสด
 4. รวบรวมข้อมูลการบริจาคและการรับบริจาคอุปกรณ์จาก Google form ที่ผู้บริจาคและผู้รับบริจาคแจ้งข้อมูลไว้
 5. ประสานผู้ที่ประสงค์บริจาคและสถานศึกษาที่ขอรับบริจาคเพื่อทำความตกลงร่วมกัน หรือส่งมอบอุปกรณ์ หรือทรัพย์สินอื่นใด สำหรับใช้ในการเรียนของนักเรียน
 6. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการรับบริจาคเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับใช้การเรียนออนไลน์ของนักเรียน ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ

ระยะเวลาในการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 – 2570

สถานที่ดำเนินงาน

สถานศึกษาที่ขอรับบริจาค หรือ สถานที่ที่ผู้บริจาคและผู้รับบริจาคทำความตกลงกัน

งบประมาณ

 • ระดมทุนจากแหล่งงบประมาณต่าง ๆ เช่น ศิษย์เก่า สมาคมศิษย์เก่าของสถานศึกษา ภาคเอกชน มูลนิธิ รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ เช่น บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัทซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) สมาคมธนาคารไทย  ธนาคารกรุงเทพ ฯลฯ (โดยสามารถให้มีการลดหย่อนภาษี 2 เท่า)
 • รับบริจาคอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้ เพื่อนำมาปรับปรุงหรือพัฒนาให้สอดคล้องกับการใช้งานจริง โดยให้โรงเรียนเป็นเจ้าของอุปกรณ์และเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน เพื่อยืมใช้งานจากโรงเรียน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)

 1. สถานศึกษามีอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ และสามารถจัดสรรให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน ได้อย่างทั่วถึง
 2. นักเรียน นักศึกษา ที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนสามารถเข้าถึงอุปกรณ์เพื่อใช้ในการศึกษา สืบค้นข้อมูลและสามารถเรียนรู้ได้ทุกสถานที่ทุกเวลา (anytime anywhere)
 3. นักเรียน นักศึกษา ที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
 4. นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาศักยภาพจนสามารถ Re Skill – Up Skill และสร้าง New Skill ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : กลุ่มบริหารงานกลาง สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 281 1753

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: