รองปลัด ศธ. “สุทิน” เปิดโครงการพัฒนาองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำนักการลูกเสือฯ

14 กันยายน 2565, โรงแรมการ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี / นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน (สกก.) ประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนายอำนาจ สายฉลาด ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และบุคลากรในสังกัดที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการทั้งในหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน

นายสุทิน แก้วพนา กล่าวในพิธีเปิดผ่านระบบออนไลน์ว่า ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งขององค์กร และเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนองค์กรให้พัฒนาไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทุกหน่วยงานจึงจำเป็นต้องมีการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ รวมทั้งความสัมพันธ์อันดีให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงให้ทันตามยุคสมัย ทันต่อเหตุการณ์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรม และเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเองและทางราชการต่อไป

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากรในสังกัด ทั้งที่ปฏิบัติงานอยู่ในส่วนกลางและส่วนกลางในภูมิภาค ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการจัดการความรู้ พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ให้บรรลุผลในภาพรวมของสำนักฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: