ค่านิยมองค์กรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ “TEAM WINS”

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) กําหนดค่านิยมองค์กร เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ใช้เป็นหลักปฏิบัติในการทำงาน สามารถมองเห็นจุดมุ่งหมายและภาพอนาคตขององค์กร ไปในทิศทางเดียวกันและมีความชัดเจนมากขึ้น รวมถึงสามารถสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการทำงาน เพื่อให้ปฏิบัติงานราชการได้อย่างมีความสุข ภายใต้ค่านิยม TEAM WINS ซึ่งมีความหมาย ดังนี้

• T (Teamwork) หมายถึง การทำงานเป็นทีม
• E (Equality of Work) หมายถึง ความเสมอภาคในการทำงาน
• A (Accountability) หมายถึง ความรับผิดชอบ
• M (Morality and Integrity) หมายถึง การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์
• W (Willful) หมายถึง ความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างเต็มศักยภาพ
• I (Improvement) หมายถึง การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
• N (Network and Communication) หมายถึง การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
• S (Service Mind) หมายถึง การมีจิตมุ่งบริการ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และปลูกฝังค่านิยมองค์กรให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ สป.ศธ.ได้กำหนดกิจกรรมการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กรขึ้น โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญ คือ การสร้างและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรโดยใช้ค่านิยมองค์กร (TEAM WINS) เป็นหลักปฏิบัติในการทำงาน รวมทั้งกำหนดกิจกรรมให้ข้าราชการบรรจุใหม่ได้ร่วมกันทำกิจกรรมนำเสนอการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กรไปสู่การปฏิบัติ

ซึ่งข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 4/2565 ได้ร่วมกันนําเสนอผลงานในรูปแบบที่สร้างสรรค์ ทั้งในรูปแบบกราฟิก วิดีโอ และการสรุปผลของกิจกรรม รวมจำนวน 5 ชิ้นงาน สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3RgllDe

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: