รองปลัด ศธ. “วีระ” มอบรางวัลสถานศึกษาต้นแบบ ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาคกลาง นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปบูรณาการการเรียนการสอน

(9 กันยายน 2565) นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานพิธีมอบรางวัลและการนำเสนอผลงานของสถานศึกษาต้นแบบระดับจังหวัดและระดับภาค ที่นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาคกลาง ภายใต้โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการภาคกลาง ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) จังหวัดนครปฐม โดยนายไสว สารีบท รองศึกษาธิการภาค 2 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 2 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาคกลาง กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ

นายวีระ แข็งกสิการ กล่าวว่า การมอบรางวัลให้สถานศึกษาที่นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนในปีนี้ มีสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสำนักงาน กศน. ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาคกลาง ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับโล่รางวัลสถานศึกษาต้นแบบระดับภาค จำนวน 8 แห่ง สถานศึกษาต้นแบบระดับจังหวัด จำนวน 17 แห่ง รวมทั้งสิ้น 25 แห่ง และมีหน่วยงานด้านการศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาคกลางที่เข้าร่วมขับเคลื่อนโครงการเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 41 แห่ง

ผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วยบุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ถึง 4 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 18 จังหวัด สถานศึกษาสังกัด สช. และสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน. ในพื้นที่ 18 จังหวัด รวมผู้เข้าร่วมงาน จำนวนทั้งสิ้น 250 คน

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต และสร้างจิตสำนึกและค่านิยมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในสถานศึกษาเอกชน หรือสถานศึกษา กศน. และบุคลากรในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาคกลาง ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รวมทั้งเพื่อขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสำนักงาน กศน. ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาคกลาง

“เน้นย้ำให้หน่วยงานและสถานศึกษาที่เข้าร่วมกันขับเคลื่อนโครงการของสำนักงานศึกษาธิการภาคกลาง โดยนำหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. ไปปรับใช้ในการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษาในทุกระดับชั้นเรียน ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรในสังกัด ขอแสดงความยินดีแก่ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบระดับจังหวัดและระดับภาคของสำนักงานศึกษาธิการภาคกลางในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานศึกษาต้นแบบระดับจังหวัดและระดับภาคนี้จะเป็นแบบอย่างและเป็นกรอบแนวทางให้กับสถานศึกษาอื่นเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานของโครงการต่อไป”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: