“ตรีนุช” เปิดงานก้าวสู่ 20 ปี สกสค. สานต่อคุณค่าสู่สมาชิกเพื่อนครู

รมว.ศธ. “ตรีนุช” เปิดงาน “ก้าวสู่ 20 ปี สกสค. สานต่อคุณค่าสมาชิกเพื่อนครู” เน้นย้ำสร้างขวัญกำลังใจด้วยโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมชื่นชมครูที่ได้ประพฤติตนในหน้าที่ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูทั้งประเทศ และสดุดีครูอาวุโสผู้ทรงเกียรติ ผู้สร้างคุณค่า คุณูปการให้เกิดขึ้นในสังคม และระบบการศึกษาของไทย

9 กันยายน 2565, ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา / นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานในพิธีครบรอบ 19 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) “ก้าวสู่ 20 ปี สกสค. สานต่อคุณค่าสู่สมาชิกเพื่อนครู” โดยมีนางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการ รมว.ศธ., นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการ ศธ. รักษาการแทนเลขาธิการ สกสค., นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัด ศธ., ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สกสค. และครูอาวุโส เข้าร่วม

รมว.ศธ. กล่าวว่า มีความยินดีกับ สกสค. ที่ได้ก้าวสู่ 20 ปี ถือเป็นก้าวที่สำคัญที่ได้อยู่เคียงข้าง ศธ. รวมทั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาโดยตลอด ต้องยอมรับว่าพวกเขาเหล่านั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนการศึกษาที่เป็นหัวใจหลักในการสร้างชาติสร้างเยาวชน เพราะฉะนั้นขวัญและกำลังใจของครูจึงเป็นสิ่งแรก ๆ ที่ ศธ.จะให้ความสำคัญ ซึ่งรัฐบาลได้เล็งเห็นสิ่งที่เป็นปัญหาหนี้สินที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตกระทบขวัญกำลังใจ จึงริเริ่ม “โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู” ซึ่งถือเป็นปัญหาก้อนโตในใจครูทั่วประเทศ ที่เป็นหนี้รวมกันกว่า 1.4 ล้านล้านบาท

ที่ผ่านมา ศธ.ได้วิเคราะห์ถึงปัญหาในภาพรวม พบว่าหนี้สินครูมีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ จึงนำมาสู่การวางแนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเป็นฐาน จัดตั้งสถานีแก้หนี้ 558 สถานี ให้เป็นกลไกหลักระดับพื้นที่ เพื่อทำหน้าที่เป็นคนกลางในการช่วยเจรจาไกล่เกลี่ย ประนอมหนี้ และปรับโครงสร้างหนี้

ขณะเดียวกันได้เร่งดำเนินการในระดับนโยบาย และแก้ไขปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ รวมถึงการสร้างเครื่องมือทางการเงินเป็นปัจจัยเสริม เพื่อสนับสนุนให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูดำเนินการได้รวดเร็ว ไม่ติดขัด ด้วยการหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อใช้สนับสนุนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในฐานะเจ้าหนี้เงินกู้ที่ต้องการนำเงินไปแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและเสริมสภาพคล่องทางการเงิน

โดยเจรจากับสถาบันการเงิน และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้ให้การสนับสนุนเบื้องต้นแล้ว เป็นเงินกว่า 33,000 ล้านบาท ธนาคารออมสินสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เป็นเงินกว่า 5,000 ล้านบาท รวมทั้งจัดโครงการสินเชื่อ กบข. เพื่อช่วยเหลือเพื่อนครูที่ผู้ถูกฟ้องร้อง มีหนี้สินเข้าขั้นวิกฤติ เงินเดือนเหลือไม่ถึง 30% ที่เป็นสมาชิก กบข. สามารถกู้เงิน กบข. มาลดยอดหนี้ ชำระเฉพาะดอกเบี้ยร้อยละ 0.50-1.00 บาท ต่อปี

รมว.ศธ. กล่าวด้วยว่า สกสค.มีภารกิจสำคัญในการสร้างขวัญกำลังใจ และจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานปัจจุบันและเกษียณอายุราชการ โดยเฉพาะการดำเนินกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม (ช.พ.ส.) ซึ่งดำเนินการมากว่า 70 ปี ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 1.3 ล้านคน

“ในวันนี้ถือเป็นวาระพิเศษในก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 ของ สกสค. จึงขอมอบสวัสดิการเพิ่มเติมให้สมาชิกอาวุโสที่มีอายุตั้งแต่ 85-104 ปี ที่เป็นสมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส. ทั่วประเทศกว่า 1.7 หมื่นคน เนื่องจากกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเปราะบางและเป็นผู้ที่เคยสร้างคุณูปการให้แก่วงการการศึกษาไทย ฉะนั้นเพื่อเป็นการตอบแทนคุณท่านเหล่านั้น ที่ประชุมคณะกรรมการ สกสค.โดยมีตนเป็นประธาน จึงได้จัดเงินอุดหนุนพิเศษมอบให้คนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินกว่า 34 ล้านบาท และได้มอบให้สำนักงาน สกสค. จังหวัดประสานงานกับเครือข่ายในพื้นที่ในการจ่ายเงินให้สมาชิกอาวุโสครบทุกคนภายในเดือนกันยายนนี้ ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับบริบทแต่ละพื้นที่โดยคำนึงถึงสุขภาพการเดินทาง และประโยชน์ของสมาชิกอาวุโสมาเป็นลำดับแรก”

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า สกสค.ได้จัดกิจกรรม OTEP+7D 7Days ก้าวสู่ 20 ปี สกสค. โดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้แสดงถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจของผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค. ที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งดี ๆ และสิทธิประโยชน์ที่เพื่อนครูทุกท่านจะได้รับ ทั้ง 7D ได้แก่

  • D1 : 2nd Decade หรือวาระก้าวสู่ปีที่ 20
  • D2 + D3 : Delightful and Devote สื่อถึงคุณค่าครูที่แสดงออกมาควรค่าแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติ แล้วเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับวิชาชีพครูอันเป็นผู้ให้ได้อย่างดียิ่ง สิ้นปีนี้มีการมอบรางวัลพระพฤหัสบดี ให้กับครูจำนวน 5 ท่าน และการมอบโล่สดุดีครูสมาชิก ช.พ.ค. ผู้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ ครูสมสง่า บุญนอก อดีตข้าราชการครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้คว้าเหรียญทองกีฬากระโดดไกลหญิง รุ่นอายุ 65-69 ปี ในการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก 2022 ที่ประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์
  • D4 : Deal ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สกสค.กับบริษัทภาคเอกชน 13 แห่ง ที่จะมอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมให้กับสมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส.
  • D5 : Digital การนำพา สกสค. เดินหน้าพัฒนาการทำงานบริหารและบริการสมาชิกเพื่อนครู ช.พ.ค./ช.พ.ส. ด้วยความทันสมัย และมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดสิทธิประโยชน์สูงสุดแก่เพื่อสมาชิกครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย ซึ่งในงานมีการแสดงถึงอนาคตของ Application ที่จะทำให้สมาชิกเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้นนั้นเอง
  • D6 : Discount ส่วนลดพิเศษในการซื้อสินค้าและบริการภายในงาน รวมไปถึงสมาชิกเพื่อนครูที่ติดตามการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live สกสค. ที่สามารถรับสิทธิประโยชน์ได้เช่นเดียวกับคนที่มาร่วมงาน ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ได้มอบสิทธิประโยชน์ไปถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ
  • D7 : Discuss เวทีเสวนาที่จะสร้างคุณค่าและแรงบันดาลใจให้กับครู โดยครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน ที่มาให้ความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารเงิน และการจัดการปัญหาทางการเงินให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในงานอีกด้วย

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
ณัฐพล สุกไทย / ภาพ
กลุ่มสารนิเทศ สป.ศธ.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: