ปลัด ศธ. มอบรางวัล “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ปี 2565 ย้ำให้ธำรงรักษาคุณงามความดี ชื่อเสียงเกียรติคุณ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนข้าราชการ

1 กันยายน 2565, โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ / นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายธนู ขวัญเดช และนายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมพิธี ซึ่งมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ศธ.360 องศา (คลิ้กชมย้อนหลัง)

ปลัด ศธ. กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลและการยกย่องเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ ซึ่งรางวัล “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” นับเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ยึดมั่นในกรอบแห่งความดีงาม มีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี จนได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน

“หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ทุกคน จะธำรงรักษาคุณงามความดี ตลอดจนชื่อเสียงเกียรติคุณ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนข้าราชการคนอื่น ๆ เพื่อร่วมกันสร้างคุณประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสืบไป”

นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัด ศธ. กล่าวรายงานว่า กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ที่ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นขวัญกำลังใจในการทำความดีต่อตนเองและส่วนรวม

ในปีนี้ สป.ศธ.ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรในสังกัดที่มีความเหมาะสมได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” จำนวนทั้งสิ้น 29 คน แบ่งเป็น สป.ศธ. 7 คน, สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 2 คน, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 5 คน และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 15 คน

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล https://moe360.blog/2022/06/29/outstanding-personnel-ops

โอกาสเดียวกันนี้ ปลัด ศธ.ได้มอบป้ายและเกียรติบัตรศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (เนื่องจากช่วงเวลานั้นไม่สามารถจัดพิธีได้เพราะสถานการณ์โควิด 19) เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร ครู และนักเรียน ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา โดยมีสถานศึกษาที่ได้การพัฒนาและเสริมศักยภาพความเข้มแข็งจาก “สถานศึกษาพอเพียง” ให้สามารถเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” โดยผ่านกระบวนการติดตามประเมินผลตามหลักเกณฑ์ก้าวหน้าของ ศธ. จำนวนทั้งสิ้น 211 แห่ง ใน 5 สังกัด ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 157 แห่ง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 1 แห่ง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 42 แห่ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) 9 แห่ง และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) 2 แห่ง

จากนั้น ปลัด ศธ.และคณะ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการการแสดงผลงานทางวิชาการ นวัตกรรมการศึกษาและผลการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาค 18 ภาค และ 77 จังหวัด

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
ณัฐพล สุกไทย / ภาพ
อธิชนม์ สลางสิงห์ / วีดิทัศน์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: