รมช.ศธ.’กนกวรรณ’ ชื่นชมค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 4

รมช.ศธ. “ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์” ลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ชื่นชมค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 4 ปลูกฝังเยาวชนให้มีทัศนคติ และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

10 สิงหาคม 2565 / นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบรางวัลนักเรียนค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 4 ค่ายที่ 2 พร้อมด้วยนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ. นายพีรศักดิ์​ รัตนะ​ ​เลขาธิการ​คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน​ โดยมีคณะผู้บริหารในพื้นที่ คณะทำงาน ทีมวิทยากร ผู้ปกครอง​ และนักเรียน​ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วิชาฟิสิกส์และวิชาคณิตศาสตร์ จ.ปัตตานี, ศูนย์ที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จ.ยะลา ในวิชาเคมี และศูนย์ที่ 3 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส ในวิชาชีววิทยา

รมช.ศธ. กล่าวว่า ค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 4 ค่ายที่ 2 เป็นความร่วมมือทางวิชาการที่สำคัญระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานการศึกษาจังหวัด 5 จังหวัด และสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ได้ร่วมกันจัดขึ้น

ค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการฯ เป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้ฝึกวิเคราะห์โจทย์ที่ยากกว่าข้อสอบในโรงเรียนทั่วไป ได้เรียนวิชาการต่างๆ ในระดับที่ลึกขึ้น ได้แลกเปลี่ยนความรู้และเทคนิคต่าง ๆ กับคนอื่นที่สนใจในเรื่องเดียวกัน ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้พัฒนาตัวเองได้ นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพและฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์อย่างเต็มที่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การสอบแข่งขันโอลิมปิกวิชาการในระดับประเทศ และเป็นใบเบิกทางสำหรับเข้าโควตามหาวิทยาลัยได้โดยตรง

ขอแสดงความยินดี และชื่นชมกับนักเรียนที่มาเข้าค่าย และได้รับเหรียญรางวัล ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่น ความขยันหมั่นเพียรเกี่ยวกับการพัฒนาและฝึกฝนตนเองให้เป็นคนเก่งด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ หวังว่าจะได้ต่อยอดพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพสูงสุดและพัฒนาจุดอ่อนของตนเอง อีกทั้งฝึกตนเองให้เป็นคนดีที่ได้รู้จักการใช้ชีวิตร่วมกันกับเพื่อนๆ คนอื่นในค่าย ที่สำคัญขอให้นักเรียนทุกคนแบ่งปันความรู้เป็นแบบอย่างให้น้อง ๆ รุ่นต่อไป พร้อมทั้งนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น ดังที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 กล่าวไว้ว่า การพัฒนาการศึกษานั้นมุ่งให้ผู้เรียนเป็นคน “เก่ง ดี มีสุข”

นายพีรศักดิ์  รัตนะ เลขาธิการ กช. กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นความร่วมมือทางวิชาการที่สำคัญระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ( ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังทัศนคติ และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้มีอัจฉริยภาพางด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

จากนั้น นักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลของแต่ละวิชา รวมทั้งสิ้น จำนวน 28 คน จะได้เข้าร่วมค่ายที่ 3 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร (สวทช.) จังหวัดปทุมธานี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์จริง ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ เรียนรู้การทำงานวิจัย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจบ่มเพาะเยาวชนสู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ต่อไป

สำหรับค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2565 ปีที่ 4 ได้ดำเนินการจัดค่าย ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ค่าย 1 ค่าย 2 และค่าย 3

 • ค่ายที่ 1 จัดขึ้นในระบบ online ระหว่างวันที่ 5 – 14 พฤษภาคม 2565 รวมระยะเวลา 10 วัน ใน 4 สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ โดยจัดใน 3 ศูนย์
  – ศูนย์ที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีนักเรียนจากจังหวัดปัตตานี สงขลา สตูล ร่วมเข้าค่ายจำนวน 180 คน
  – ศูนย์ที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีนักเรียนจากจังหวัดยะลา สงขลา สตูล ร่วมเข้าค่ายจำนวน 197 คน
  – ศูนย์ที่ 3 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีนักเรียนจากจังหวัดยะลา สงขลา สตูล ร่วมเข้าค่ายจำนวน 178 คน
  โดยมีนักเรียนที่ร่วมเข้าค่ายที่ 1 ทั้งหมด รวมจำนวน 555 คน จากยอดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 4 ที่สมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ฯ จำนวน 2,150 คน
 • ค่ายที่ 2 ที่จัดขึ้นแบบ On-site ระหว่างวันที่ 1 – 10 สิงหาคม 2565 ณ 3 ศูนย์การอบรม จำแนกออกเป็น
  – ศูนย์ที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วิชาฟิสิกส์และวิชาคณิตศาสตร์ มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 70 คน วิชาละ 35 คน จาก 26 โรงเรียน
  – ศูนย์ที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในวิชาเคมี มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 36 คน จาก 16 โรงเรียน
  – ศูนย์ที่ 3 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในวิชาชีววิทยา มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 35 คน  จาก 17 โรงเรียน
  ประกอบไปด้วยนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดการศึกษาเอกชนและสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • ค่ายที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 25 สิงหาคม 2565 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร (สวทช.) จังหวัดปทุมธานี สำหรับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลของแต่ละวิชา รวมทั้งสิ้น จำนวน 28 คน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: