สป.ศธ.พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เสริมความรู้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

10 สิงหาคม 2565, ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล / สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ โดยมีบุคลากรในสังกัดทั้งส่วนกลาง และส่วนกลางในภูมิภาค เข้าร่วมอบรมแบบ On-site และ Online กว่า 500 คน โดยนายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. กล่าวให้การต้อนรับ

สืบเนื่องจากการที่ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายว่าด้วยการให้สิทธิ์กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในการสร้างมาตรฐานการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัย และนำไปใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์ตามคำยินยอมที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาต โดย พ.ร.บ.ดังกล่าว ได้ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 มีบทบาทในการคุ้มครองและให้สิทธิที่ควรมีต่อข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงการสร้างมาตรฐานของบุคคลหรือนิติบุคคลในการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเพื่อการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ล้วนเกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.ฉบับนี้ที่จะต้องปฏิบัติตาม หากผู้ใดหรือองค์กรใดฝ่าฝืนย่อมมีบทลงโทษตามกฎหมาย ทั้งโทษทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครองตามมา

บุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) จึงจำเป็นต้องมีความตระหนักรู้ในเรื่องเหล่านี้ เนื่องจากการปฏิบัติงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน ระบบดิจิทัลหรือระบบเครือข่ายออนไลน์กลายเป็นส่วนหนึ่งในเราไปแล้ว อีกทั้งมีหลากหลายช่องทางในการติดต่อสื่อสาร เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ มีแพลตฟอร์มมากมายให้เลือกใช้ โดยแต่ละช่องทาง จะมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเราก่อนเข้าใช้งาน หลายครั้งที่เราได้รับทราบข่าวการถูกหลอกลวง หรือเกิดกรณีการฟ้องร้อง อันเกิดจากการละเมิด ดังนั้นการให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงไม่ได้ถูกจำกัดเฉพาะประชาชน หรือผู้ใช้งานกลุ่มใด แต่ทุกคนล้วนมีส่วนที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายนี้

สำหรับการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรของ สป.ศธ. ซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากรในหน่วยงานส่วนกลาง, สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบส.), ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สค.จชต.) สำนักงานศึกษาธิการภาค (ศธภ.) และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มีความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในการใช้งานเทคโนโลยีด้วยความมั่นคงปลอดภัย และสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติวิทยากรจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) (องค์การมหาชน) บรรยายให้ความรู้ใน 2 หลักสูตร ได้แก่ ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล และผู้บริหารข้อมูลระดับสูง สพร. บรรยายให้ความรู้ในหลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act : PDPA) และนายพลากร ลาภอลงกรณ์ ผู้จัดการส่วนลูกค้า สพร. บรรยายให้ความรู้ในหลักสูตรการตระหนักรู้ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Awareness)

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
ณัฐพล สุกไทย / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: