ปลัด ศธ. เปิดกิจกรรม “รักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด”

9 สิงหาคม 2565, ห้องประชุมอาคารรัฐสภา / ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “รักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด” โดยมีนางศิรินา ปวโรฬารวิทยา รองประธานคณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ และวัฒนธรรม วุฒิสภา คนที่สี่, นายภพ เอครพานิช อนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน นักศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม

ปลัด ศธ. กล่าวว่า เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน การสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ (Social Media) ทำให้สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยเฉพาะความสัมพันธ์ในครอบครัว ส่งผลให้ผู้ปกครองและบุตรหลานมีความใกล้ชิด มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันลดน้อยลง ซึ่งการสร้างสายใยรักระหว่างสมาชิกในครอบครัว นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ อีกทั้งการส่งเสริมให้เยาวชนแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดให้ถูกวิธี กล้าที่จะแสดงออกถึงความรักที่มีต่อมารดาหรือผู้ปกครองได้ระลึกถึงความรักความผูกพัน พร้อมทั้งยังสนับสนุนให้ครอบครัวเด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ร่วมกัน

การที่คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ และวัฒนธรรม โดยคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม และคณะทำงานคนดี มีคุณธรรม เล็งเห็นถึงความสำคัญและจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น ถือได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเสริมสร้างและปลูกฝังทัศนคติที่ดีและคุณธรรมเรื่องความกตัญญูให้แก่เด็กและเยาวชนใน Generation Alpha (แรกเกิด – อายุ 7 ปี) และ Generation Z (อายุ 8 -20 ปี) อันจะเป็นการเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

“ศธ.ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ส่งเสริม กำกับ ดูแลการศึกษาทุกระดับทุกประเภท ในการกำหนดนโยบายสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา ส่งเสริม ประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยมุ่งหมายให้เด็กและเยาวชนไทย มีการดำเนินชีวิตภายใต้หลักคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ กตัญญู วินัย สุจริต พอเพียง และจิตอาสา เชื่อมโยงกับสถาบันหลักของชาติให้มีการแสดงออกอย่างเหมาะสมและเป็นแบบอย่างในสังคมไทยต่อไป”

หลังพิธีเปิด ปลัด ศธ.ได้เยี่ยมชมนิทรรศการภาพวาด “รักแม่” และมอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนและเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกผลงาน จากการประกวดคลิปวิดีโอ “รักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จำนวน 80 คลิป ซึ่งแบ่งเป็นระดับประถมศึกษา 27 คลิป มัธยมศึกษาตอนต้น 22 คลิป มัธยมศึกษาตอนปลาย 21 คลิป อาชีวศึกษา 10 คลิป โดยมีเกณฑ์การตัดสินจากการแสดงออกถึงทัศนคติที่ดี บ่งบอกถึงความกตัญญู 25 คะแนน ความคิดสร้างสรรค์ 25 คะแนน การถ่ายทอดเนื้อหา 25 คะแนน เทคนิคการเล่าเรื่อง 25 คะแนน รวม 100 คะแนน

อนึ่ง การจัดงานครั้งนี้ได้มีการจัดสัมมนาในหัวข้อ “คนดี มีคุณธรรม” โดยมีนางธิดา พิทักษ์ สินสุข อุปนายกสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย, ดร.สาธินี ผ่องอักษร ผอ.โรงเรียนเอกอโยธยา พระนครศรีอยุธยา และนายเอกลักษณ์ เปลี่ยนแก้ว ครูโรงเรียนวัดท้ายหาด (พลอยเจียเส็ง) เป็นผู้ร่วมสัมมนา

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
ศุภณัฐ วัฒนมงคลลาภ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: