มติคณะรัฐมนตรี 9 สิงหาคม 2565 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบแต่งตั้ง รศ.ธีระเดช เจียรสุขสกุล เป็นผู้อำนวยการ สสวท. และเห็นชอบการปรับปรุงแนวทางการแบ่งส่วนราชการภายในกรม

เห็นชอบการแต่งตั้ง ผอ.สสวท.

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอการแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ธีระเดช เจียรสุขสกุล เป็นผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2541 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป

เห็นชอบการปรับปรุงแนวทางการแบ่งส่วนราชการภายในกรม

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เสนอ ดังนี้

  • เห็นชอบให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 (เรื่อง การมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม) และวันที่ 2 มกราคม 2562 (เรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ)
  • เห็นชอบแนวทางการแบ่งส่วนราชการภายในกรม และขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 (เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ) ในกรณีการขอจัดตั้งส่วนราชการระดับต่ำกว่ากรม โดยไม่เพิ่มจำนวนกองในภาพรวมของส่วนราชการ (rearrange) ให้ส่วนราชการดำเนินการตามขั้นตอนที่ ก.พ.ร. กำหนด
  • ให้สำนักงาน ก.พ. นำข้อเสนอของ ก.พ.ร. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ กรณีที่ส่วนราชการมีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการใหม่เสนอต่อคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เพื่อพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ฯ (ตามที่กำหนดในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 5 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562) ต่อไป

สาระสำคัญของเรื่อง คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการแบ่งส่วนราชการภายในกรม เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มุ่งให้ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ รวมทั้งรองรับภารกิจใหม่ ๆ ที่ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนการปฏิรูปประเทศ และนำมาผนวกกับหลักการใหม่ที่ ก.พ.ร. ได้กำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติแก่หน่วยงาน สรุปได้ ดังนี้

บัลลังก์ โรหิตเสถียร สรุปเผยแพร่

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: