“ตรีนุช” เปิดเวทีระดับชาติ กำหนดอนาคตพลิกโฉมการศึกษาไทย

9 สิงหาคม 2565 / นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพลิกโฉมการศึกษา (National Consultation for Transforming Education Summit) ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ

รมว.ศธ. กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการหารือร่วมกันของทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อแลกเปลี่ยนและกำหนดวิสัยทัศน์อนาคตด้านการศึกษา ในการขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติที่สอดคล้องกับการดำเนินงานที่จะบรรลุเป้าหมายวาระการพัฒนาสหประชาชาติ ค.ศ. 2030 ถือเป็นการเตรียมความพร้อมในการพลิกโฉมการศึกษาของประเทศไทย ที่จะนำไปสู่ข้อเสนอแนะและแสดงถึงแนวทางการศึกษาของไทย ต่อที่ประชุม Transforming Education Summit (TES) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 19 กันยายน 2565 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

การพลิกโฉมเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาของไทย เป็นประเด็นที่ท้าทายมาก โดยเฉพาะการฟื้นฟูการศึกษาภายหลังโรคโควิด 19 โดย ศธ. มีแนวทางในการรับมือตามบริบทและความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การจัดการศึกษาแบบ On-Air, Online, On-Demand, On-Hand และ On-Site ซึ่งการเรียนการสอนแบบ On-Site สำคัญมากที่สุด รวมถึงมุ่งเน้นมาตรการนำนักเรียนกลับคืนสู่รั้วโรงเรียน การสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน การจัดสรรวัคซีนให้แก่ครู และนักเรียนในสถานศึกษาอย่างทั่วถึง โครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ บูรณาการ ICT ในการเรียนการสอน จัดหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะครูด้านทักษะ ICT จัดทำโปรแกรม “CAPER” เพื่อสำรวจผู้พิการที่ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาแล้วจัดการศึกษาให้เหมาะสมเป็นรายบุคคล

ทั้งนี้ การศึกษาในอนาคต ควรคำนึงถึงการตอบสนองต่อการพัฒนาในทุกมิติ รวมทั้งทักษะในการดำรงชีพ ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะของการเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น สำหรับในประเด็นการสร้างโอกาสทางการศึกษา นอกจากป้องกันเด็กตกหล่นจากระบบการศึกษาแล้ว ยังควรให้ความสำคัญต่อพัฒนาคนทุกช่วงวัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) รวมถึงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาโดยการให้ทุนการศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา

ส่วนด้านการจัดสรรงบประมาณนั้น ครม.มีมติอนุมัติปรับเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนภาคบังคับ สายสามัญ และสายอาชีพ ทั้งในและนอกระบบการศึกษา ในลักษณะขั้นบันได ใช้ระยะเวลา 4 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง เป็นแนวทางหนึ่งในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

“จากการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 (การศึกษา 2030) ครั้งที่ 2 เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ได้มีการรับรองถ้อยแถลงกรุงเทพฯ 2565 สู่การฟื้นฟูการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเพื่อปวงชนและการเปลี่ยนแปลงการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หรือ Bangkok Statement 2022 Towards an effective learning recovery for all and transforming education in Asia-Pacific จึงเป็นการเน้นย้ำว่า ประเทศไทยและภาคส่วนต่าง ๆ มีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนด้านการศึกษา ฟื้นฟูและพัฒนาการศึกษาทุกมิติตามเจตนารมณ์ของภูมิภาคและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 อย่างเข้มแข็ง และในการประชุม Transforming Education Summit เดือนกันยายนนี้ ประเทศไทยจะได้แสดงวิสัยทัศน์ นำเสนอถ้อยแถลง รวมถึงรายงานผลการหารือระดับชาติที่ครอบคลุมแนวทางปฏิบัติการทั้ง 5 หัวข้อ ได้แก่ การศึกษาที่ครอบคลุม การเรียนรู้ ทักษะชีวิตและงาน การเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล การพัฒนาครู และงบประมาณด้านการศึกษา เพื่อไปสู่การพลิกโฉมการศึกษาที่แท้จริง” รมว.ศธ. กล่าว

การประชุมประกอบด้วยการอภิปรายหัวข้อ “แนวทางการพลิกโฉมการศึกษาของไทย” ได้แบ่งกลุ่มอภิปรายเป็น 5 กลุ่มย่อย ได้แก่ การศึกษาที่ครอบคลุม เท่าเทียม ปลอดภัย และมีสุขภาพดี, การเรียนรู้และทักษะชีวิต การทำงาน และการพัฒนาที่ยั่งยืน, ครูและการพัฒนาวิชาชีพครู, การเรียนรู้ดิจิทัลและการปรับเปลี่ยน และงบประมาณด้านการศึกษา จากนั้นจะทำการประชุมสรุปผลและหารือแนวทางการจัดทำรายงานและความมุ่งมั่นระดับชาติเพื่อเสนอต่อสหประชาชาติ

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้บริหารเข้าร่วม อาทิ Ms Kyungsun Kim ผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟประเทศไทย, Mr Shigeru Aoyagi ผู้อำนวยการองค์การยูเนสโก สำนักงานกรุงเทพฯ, รองศาสตราจารย์ ดร. จีระเดช อู่สวัสดิ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, ดร. สัมพันธ์ ศิลปะนาฏ รองประธานสายงาน FTI Academy สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ดร. ไกรยศ ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา คณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ และตัวแทนภาครัฐ-เอกชน

ปารัชญ์ ไชยเวช/สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์/ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: