“วัลลพ” ให้นโยบาย ปั้นบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา กศน.

(2 สิงหาคม 2565) นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. ให้นโยบายในการเปิดการอบรม “บุคลากรสังกัดสำนักงาน กศน. เพื่อให้เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดฯ ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. โดยมีผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัด ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และข้าราชการ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2565 ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ จำนวน 40 จังหวัด รวม 139 คน โดยมีนายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. นางเอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และคณะ ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

เลขาธิการ กศน. กล่าวตอนหนึ่งว่า โจทย์ที่สำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา ก็คือ เราจะทำอย่างไรให้ผู้เรียน ผู้รับบริการ หรือชุมชน สังคม เกิดความมั่นใจ เชื่อมั่นต่อสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. ได้ว่า “สถานศึกษาของเรานั้น จะสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ”

ดังนั้น การจัดทำหรือปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี จนนำไปสู่การดำเนินงานของสถานศึกษา  และการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา จึงถือเป็นแนวทางและเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยสะท้อนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาได้ อันจะส่งผลต่อการได้รับการยอมรับจากผู้เรียน ผู้รับบริการ หรือชุมชน สังคม ต่อไป

จึงขอให้บุคลากรทุกคน ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน โดยเน้นการวางแผนการดำเนินงาน การดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนและผู้รับบริการให้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาหรือจัดการเรียนรู้ ทั้งการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย

นายคมกฤช  จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. ได้กล่าวถึงทิศทางการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. ว่า สิ่งที่สำคัญเป็นประการแรกของการสร้างหรือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา คือ การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อันจะนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การดำเนินงาน และการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป

“แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปรียบเสมือนการตั้งเป้าหมายที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ หากสถานศึกษามีผลการดำเนินงานเป็นไปตามที่คาดหวังที่กำหนดไว้ตามแผน ก็จะนับได้ว่าประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน”

ทั้งนี้  เมื่อแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาถือเป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนั้นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด จึงควรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย เพื่อจะได้ช่วยส่งเสริม สนับสนุน  และให้คำปรึกษาที่ดีแก่สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ในขณะเดียวกัน สำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. ก็ต้องให้ความสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมและ สนับสนุนการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในระดับพื้นที่ โดยการคำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ และร่วมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  และทำหน้าที่ประเมินคุณภาพภายในให้แก่สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดอย่างน้อยหนึ่งครั้งภายใน 3 ปีงบประมาณ หรือที่เราเรียกกันว่า การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดนั้นเอง

อย่างไรก็ดี สำหรับการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. นั้น มีความหลากหลายมาก มิใช่ห้องสมุดเพียงอย่างเดียว ในอนาคต อยากฝากให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาแนวทางและรูปแบบการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยที่หลากหลาย และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้การประเมินคุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย มีความชัดเจน สอดคล้องและมีมาตรฐาน ที่สามารถเทียบเคียงกันได้ อันจะส่งผลต่อพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมของการดำเนินงานของสถานศึกษา

ทั้งนี้ สิ่งที่สำคัญของการประเมินคุณภาพการศึกษาที่ดี คือ การประเมินคุณภาพตามสภาพจริงจากการดำเนินงานของสถานศึกษา โดยพิจารณาถึงความเป็นเหตุเป็นผลร่วมกัน ระหว่างสภาพการดำเนินงานกับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาที่ปรากฏในรายงานฯ ซึ่งต้องมีข้อมูลผลการดำเนินงานสนับสนุน ที่เพียงพอ อันจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาดังกล่าว

สำหรับการอบรมบุคลากรสังกัดสำนักงาน กศน. เพื่อให้เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด สำนักงาน กศน. ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562 นั้น สำนักงาน กศน.โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ได้พัฒนา จัดทำหลักสูตรและจัดอบรมขึ้น จำนวน 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 จัดขึ้น ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัด ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และข้าราชการ จากพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้ารับการอบรม รวมจำนวน 37 จังหวัด กว่า 150 คน ระหว่างวันที่ 19-22 กรกฎาคม 2565  ที่ผ่านมา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: