ผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 1/2565

(1 สิงหาคม 2565) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม สพฐ. และผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ซึ่งมีมติที่สำคัญ ดังนี้

 • เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เรื่อง การรับรองมาตรฐานการใช้อักษรเบรลล์ในประเทศไทย พ.ศ. …. โดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลล์แห่งชาติ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้ปรับปรุงคู่มือมาตรฐานการใช้อักษรเบรลล์ในประเทศไทย โดยการแก้ไขเพิ่มเติมสัญลักษณ์บางตัวของรหัสอักษรเบรลล์ภาษาอังกฤษในระบบ Unified English Braille (UEB) ให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงมีการแก้ไขเครื่องหมายวรรคตอนและสัญลักษณ์บางตัวในคู่มือฉบับเดิมที่ตกหล่นให้ถูกต้อง เพื่อให้ครูผู้สอนและคนตาบอดในประเทศไทยได้ใช้อักษรเบรลล์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
 • เห็นชอบแผนพัฒนากองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วงเงินงบประมาณ จำนวน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) โดยมีการกำหนดกรอบวงเงินเบื้องต้นแบ่งตามกลยุทธ์ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ดังนี้
  – กลยุทธ์ที่ 1 ให้โอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตลอดชีวิตของคนพิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 30%
  – กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ 30%
  – กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 10%
  – กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของคนพิการ 20%
  – กลยุทธ์ที่ 5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนพิการ 10%

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันระดมความคิด เพื่อให้จัดการศึกษาของคนพิการได้อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้การบูรณาการร่วมกันกับเครือข่ายเป็นส่วนสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ และขอชื่นชมสิ่งสำคัญที่สุดคือมีการวิจัย พัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ เพื่อการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้คนพิการ เชื่อมั่นว่าจะสามารถยกระดับชีวิตของผู้พิการได้อย่างยั่งยืน

ปารัชญ์ ไชยเวช/สรุป
ณัฐพล สุกไทย/ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: