“ครูกัลยา” เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ Kick off การอบรมโรงเรียนแม่ข่ายระดับ ม.ปลาย

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ / ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพโรงเรียนแม่ข่ายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ สพฐ. เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวว่า โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาสมรรถนะนักเรียน (Competencies) ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีผ่านกระบวนการของหลักสูตร (Curriculum) และเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย โรงเรียน ครูผู้สอน และนักเรียน (Peer Learning Network)

โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและมีศักยภาพในการเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนทั้งสิ้น 200 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน 100 โรงเรียน และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจำนวน 100 โรงเรียน โดยโรงเรียนที่มีความพร้อมและมีศักยภาพทั้งด้านสถานที่และบุคลากรจะได้รับการจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนแม่ข่าย จำนวน 10 โรงเรียน ใน 10 ภูมิภาค เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมให้บริการทางวิชาการแก่โรงเรียนศูนย์ในภูมิภาค จากนั้นโรงเรียนศูนย์จะเป็นศูนย์ฝึกอบรมแก่โรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดจำนวน 10 โรงเรียนต่อไป

“แนวคิดของโครงการนี้ คือทำอย่างไรให้ทุกคนได้เรียนและมีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เหมือนกันหมด  ผนวกกับการนำ Unplugged Coding และ STI (Science, Technology, Innovation) มาสร้างสมรรถนะให้เขาสามารถคิดวิเคราะห์ คิดแบบเป็นเหตุเป็นผล เป็นขั้นเป็นตอน และแก้ปัญหาเป็น มี Multi-Visionary ความรู้หลายสาขา เป็น All around เพื่อเตรียมพร้อมสู่โลก VUCA (Volatility, Uncertainty, Ambiguity, Complexity) โลกที่ไม่มีความแน่นอน และมีความผันผวน ต้องขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่ร่วมเป็นกลไกที่จะเชื่อมต่อให้เด็กไทยมีความสุขและนำพาประเทศก้าวข้ามวิกฤตทุกอย่างที่จะเผชิญในอนาคต” คุณหญิงกัลยากล่าว

นางสาวศิริรัตน์ ศิริชีพชัยยันต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์​ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์รับหน้าที่ในการพัฒนาโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ การพัฒนาคุณครูทางด้านเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่จะช่วยสร้างสมรรถนะให้แก่ผู้เรียน พร้อมทั้งเรียนรู้วิธีการที่จะวัดและประเมินสมรรถนะเหล่านั้นของผู้เรียน

“การอบรมเตรียมความพร้อมคุณครูโรงเรียนแม่ข่ายในวันนี้ มีคุณครูจากสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คอมพิวเตอร์ และดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ มากถึง 135 คน จากทั้งหมด 10 โรงเรียน ที่เดินทางมารับการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำหน้าที่วิทยากร นำเทคนิคการสอนกลับไปพัฒนาครูโรงเรียนศูนย์ในภูมิภาค ซึ่งครู MWIT ทุกคน ตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะถ่ายทอดเทคนิคและประสบการณ์ต่าง ๆ ให้กับครูผู้เข้าอบรมอย่างเต็มที่ เพื่อร่วมกันพัฒนาสมรรถนะของเด็กไทยให้พร้อมรับมือกับโลกในอนาคต”  นางสาวศิริรัตน์ รอง ผอ. MWIT กล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม งานองค์กรสัมพันธ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โทรศัพท์ 0 2027 7850 ต่อ 602, 08 9766 1833 (อรสิริ) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pr@mwit.ac.th

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: