โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด รุ่นที่ 27

18 กรกฎาคม 2565 / นายสุภัทร จําปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด รุ่นที่ 27 โดยมีผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน” เขตบางแค กรุงเทพฯ

ปลัด ศธ. กล่าวว่า หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของการเป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด วางแผนและบริหารการฝึกอบรมยุวกาชาด ตลอดจนให้คำปรึกษาและแนะนำการฝึกอบรมยุวกาชาด และเมื่อมีความเข้าใจในกระบวนการยุวกาชาดแล้ว สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ แนวคิด วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องขยายผลไปยังเครือข่าย ถ่ายทอดให้กับสถานศึกษา สร้างบุคลากรเครือข่ายยุวกาชาดให้เข้มแข็ง

ซึ่งเป็นความมุ่งหวังที่จะส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดของสถานศึกษาในแต่ละพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ที่สำคัญสามารถไปปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาดได้เป็นอย่างดี

การฝึกอบรมดังกล่าว จัดแบบอยู่ค่ายพักแรม รวมระยะเวลา 5 วัน 4 คืน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยนายคงศักดิ์  เจริญรักษ์ เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม รวมทั้งวิทยากรเครือข่ายยุวกาชาดของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 51 คน แบ่งเป็น ชาย 30 คน หญิง 21 คน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: