เสมา 3 รับมอบ Smart Classroom โรงเรียนทวีธาภิเศก ครบรอบ 127 ปี พร้อมก้าวสู่โรงเรียนแห่งนวัตกรรม

19 กรกฎาคม 2565, โรงเรียนทวีธาภิเศก / นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีรับมอบห้องเรียน Smart Classsroom เนื่องในโอกาสครบรอบ 127 ปี การก่อตั้งโรงเรียนทวีธาภิเศก

พลเอก วัชระ นิตยสุทธิ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าทวีธาภิเศก กล่าวรายงานว่า โครงการ Smart Classroom มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ด้วยอุปกรณ์ดิจิทัลและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ผสมผสานเข้ากับบทเรียน เพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และการสื่อสารระหว่างนักเรียนและครูผู้สอนให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รวมทั้งมุ่งเน้นการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ในการเป็นโรงเรียนแห่งนวัตกรรม ตลอดจนเป็นการระดมทุนสนับสนุนงบประมาณจากสมาคมศิษย์เก่า ซึ่งมีความตั้งใจที่กลับมาตอบแทนคุณสถาบันอันเป็นที่รักและภาคภูมิใจแห่งนี้ ด้วยการพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทวีธาภิเศก

รมช.ศธ. กล่าวว่า โครงการห้องเรียน Smart Classroom เป็นการพัฒนาเพื่อสร้างสถานศึกษาแห่งนวัตกรรม ด้วยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในห้องเรียน เป็นนวัตกรรมหนึ่งที่มีเสน่ห์ในการดึงดูดความสนใจ ทำให้เกิดการตื่นตัว อยากรู้อยากเห็นตามธรรมชาติของมนุษย์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับงานด้านการศึกษาทำให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งทรัพยากรความรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ทั้งผู้เรียนและผู้สอน สามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนสอน ผลิตนวัตกรรมการศึกษาที่ทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

นอกจากนี้ การใช้เทคโนโลยียังสร้างวัฒนธรรมอีกรูปแบบหนึ่งในยุคของดิจิทัล นั่นคือวัฒนธรรมของสังคมออนไลน์ที่ประยุกต์ตามพฤติกรรมของเทคโนโลยี ยกตัวอย่างเช่น วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เปลี่ยนจากการพูดคุยกันในห้องเรียนไปเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น

“โครงการห้องเรียน Smart Classroom จึงเป็นโครงการที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ที่การแสวงหาความรู้สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยผ่านเทคโนโลยี ทำให้ห้องเรียนเป็นห้องเรียนคุณภาพสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ เป็นฟันเฟืองส่วนหนึ่งที่สำคัญช่วยขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาไทยได้อย่างยั่งยืน”

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: