“ตรีนุช” ลงพื้นที่กำแพงเพชร ตรวจความพร้อมเปิดเทอม

รมว.ศธ. “ตรีนุช เทียนทอง” ลงพื้นที่กำแพงเพชร ตรวจความพร้อมเปิดเทอม ปีการศึกษา 2565 และดูความคืบหน้าจัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยกำแพงเพชร มั่นใจเปิดรับสมัครนักเรียน รุ่นแรกได้ในปีการศึกษา 2566

14 พฤษภาคม 2565 จังหวัดกำแพงเพชร / นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565 ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565 ที่โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โรงเรียนสลกบาตรวิทยา และดูความพร้อมสถานที่จัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยกำแพงเพชร ที่ค่ายลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชร

รมว.ศธ. กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน “ อาคาร 50 ปี ราษฎร์รังสรรค์ ” โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ โดยเน้นนโยบายทางด้านการศึกษาเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างบุคลากรที่จะเติบโตไปเป็นทรัพยากรกำลังสำคัญของประเทศ รวมถึงกให้ความสำคัญต่อนโยบาย No One Left Behind ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้นำยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของชาติ มาจัดทำเป็นนโยบาย 12 ข้อ 7 วาระเร่งด่วน ประกอบด้วย 1. ความปลอดภัยของผู้เรียน 2. การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 3. ฐานข้อมูล Big Data 4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา 5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ 6. การศึกษาตลอดชีวิต 7. การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

ซึ่งทั้งหมดเป็นกิจกรรมหลักที่ ศธ.ได้บูรณาการการทำงานภายในกระทรวง ระหว่างกระทรวง กับภาคส่วนต่าง ๆ โดยเน้นรูปแบบการทำงานที่จะทำให้ ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียนและประชาชน มีความไว้วางใจต่อภารกิจด้านพัฒนาการศึกษาของ ศธ.

“การเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 17 พฤษภาคมนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ยังคงมีอยู่ ซึ่ง ศธ.ได้มอบนโยบายให้แก่ทุกสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน ที่จะต้องเตรียมความพร้อม ทำให้นักเรียน ผู้ปกครอง มีความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเมื่อได้ส่งลูกหลานของตนเองมาสู่รั้วโรงเรียน รวมถึงเชื่อมั่นต่อคุณภาพทางการศึกษาที่จะได้รับจากห้องเรียน เพื่อเติมเต็มความรู้ ทักษะฝีมือ และทักษะการใช้ชีวิตของนักเรียนที่ขาดหายไปในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ผ่านมา ขอเน้นย้ำว่า ศธ.ให้ความสำคัญต่อการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site สถานศึกษาไม่จำเป็นต้องปิดการเรียนการสอนแม้จะพบการติดเชื้อในโรงเรียน แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการและขั้นตอนแผนเผชิญเหตุ อย่างแม่นยำ และรวดเร็ว ขอขอบคุณหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ที่ได้บูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ” รมว.ศธ. กล่าว

นางสาวตรีนุช ยังได้กล่าวในการตรวจเยี่ยมสถานที่ตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยกำแพงเพชร ที่ค่ายลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชร บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระกา ว่า จากการรับฟังรายงานความคืบหน้าเชื่อมั่นว่าโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยกำแพงเพชร จะสามารถเปิดรับสมัครนักเรียนได้ในปีการศึกษา 2566 และเริ่มการเรียนการสอนได้ ในปีการศึกษา 2567

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยกำแพงเพชร ซึ่งเป็น 1 ใน 6 โรงเรียนกลุ่มสุดท้าย* ที่มีการจัดตั้งได้จนครบทุกเขตตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 18 เขต โดยเน้นการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นการเฉพาะ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่จะให้เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และเป็นการเตรียมพื้นฐานให้สามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อสร้างนักวิชาการ นักวิจัย นักประดิษฐ์ เป็นผู้สร้างนวัตกรรมอันยอดเยี่ยม ที่จะช่วยพัฒนาประเทศชาติต่อไป

รมว.ศธ.กล่าวด้วยว่า รูปธรรมความสำเร็จของการพัฒนานักเรียนไทยที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ มีหลักฐานยืนยันได้จากการประกวดแข่งขัน โครงงานในเวทีระดับโลกหลายเวที ซึ่งล่าสุดในการประกวด โครงการเวที Regeneral ISEF 2022 ทีมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานี ก็ได้รับรางวัล “First Prize Special Award สาขา Life Science”

*ทั้ง 6 แห่ง ประกอบด้วย
– เขตตรวจราชการที่ 3 ครอบคลุมจังหวัดเขตพื้นที่บริการ กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี (ตั้งอยู่ที่สุพรรณบุรี)
– เขตตรวจราชการที่ 9 ครอบคลุมจันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว (ตั้งอยู่ที่สระแก้ว)
– เขตตรวจราชการที่ 12 ครอบคลุมกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด (ตั้งอยู่ที่กาฬสินธุ์)
– เขตตรวจราชการที่ 14 ครอบคลุมยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี (ตั้งอยู่ที่อุบลราชธานี)
– เขตตรวจราชการที่ 15 ครอบคลุมเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน (ตั้งอยู่ที่ลำปาง)
– เขตตรวจราชการที่ 18 ครอบคลุม กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี (ตั้งอยู่ที่กำแพงเพชร)

ทั้งนี้ เป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ซึ่งเห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษา (ระดับตำบล) ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ประจำเขตตรวจราชการของสำนักนายกรัฐมนตรี 6 เขต จำนวน 6 แห่ง เพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา รวมถึงการจัดการเรียนการสอนด้าน STEM

พร้อมทั้งได้เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการดังกล่าว จำนวน 3,275.958 ล้านบาท หรือแห่งละประมาณ 545.993 ล้านบาท ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565-2569 รวมระยะเวลา 5 ปี ส่วนระยะต่อไปให้ขอจัดตั้งงบประมาณประจำปีตามความเหมาะสม

รายละเอียดสถานที่ตั้ง 6 แห่ง
https://moe360.blog/2021/10/05/princess-chulabhorn-science-high-school

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: