องคมนตรีรับฟังการพัฒนาระบบการศึกษา การพัฒนาคุณภาพครูและโรงเรียน ของกระทรวงศึกษาธิการ

12 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ – พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี รับฟังการบรรยายสรุปแนวทางการพัฒนาระบบการศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพครู ทั้งในด้านความรู้และทักษะอย่างทันต่อสภาวการณ์ และการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนากำลังคนตามความต้องการของประเทศ โดยมีรัฐมนตรีว่าการฯ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุม

นอกจากนี้ ยังได้รับทราบการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน On-Site ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 คลี่คลาย ซึ่งจะเปิดภาคการศึกษาในวันที่ 17 พฤษภาคมนี้ นอกจากจะต้องมีมาตรการป้องกันสุขภาพแล้ว ยังต้องคำนึงถึงการเร่งฟื้นฟูความรู้และทักษะจำเป็นที่ขาดหายไปของนักเรียนแต่ละกลุ่ม แต่ละช่วงวัย ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

รวมทั้งแนวทางการพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารส่วนภูมิภาคของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพัฒนาการศึกษาส่วนภูมิภาคได้อย่างตรงเป้าหมายตามบริบทความต้องการของพื้นที่ และการปรับใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ และในภาพรวมของระบบการศึกษา ที่จะส่งผลต่อเยาวชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ระดับอุดมศึกษา ทั้งสายสามัญและสายอาชีพมีการประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอุดมศึกษา อีกทั้งยังได้พูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการยกระดับวิชาชีพครูอีกด้วย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: