สป.ศธ.จัดอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด รุ่นที่ 1745

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จัดอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด รุ่นที่ 1745 ระหว่างวันที่ 7 – 12 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน” ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย ผู้แทนสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 38 คน ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 อย่างเคร่งครัด

หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด รุ่นที่ 1745 ผู้เข้ารับฝึกอบรมจะได้เรียนรู้กระบวนการยุวกาชาด อาทิ เรื่องบทบาทหน้าที่ผู้นำยุวกาชาด พิธีเปิด-ปิดกิจกรรมยุวกาชาด ข้อบังคับและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับยุวกาชาด เพื่อเป็นเครือข่ายที่สำคัญในการสนับสนุนและเผยแพร่กิจการยุวกาชาด พร้อมทั้งนำความรู้ ประสบการณ์ แนวคิด และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องถ่ายทอดสู่สถานศึกษา สร้างบุคลากรเครือข่ายยุวกาชาดให้เข้มแข็ง ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดของสถานศึกษาในแต่ละพื้นที่เพิ่มมากขึ้น เพราะกิจการยุวกาชาดเป็นกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความโอบอ้อมอารี ซื่อสัตย์ มีวินัย มีจิตสาธารณะ และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้อย่างมีความสุข

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน/ข้อมูล/ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: