เสมา 3 เปิดค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการ นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 4

รมช.ศธ. “กนกวรรณ วิลาวัลย์” เปิดค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการ นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 4 เพื่อขับเคลื่อนความสามารถในแข่งขัน และเตรียมความพร้อมของนักเรียนในพื้นที่ เข้าสู่โครงการค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ

6 พฤษภาคม 2565 – นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ คณะวิทยากร รวมทั้งนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมในพิธีเปิด ในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

รมช.ศธ. กล่าวว่า ค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 4 เป็นโครงการที่เล็งเห็นถึงปัญหาและความสำคัญ ในคราวที่ได้มีโอกาสไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้มีการขับเคลื่อนและดำเนินการโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อส่งเสริม พัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้มีอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย

โดยรูปแบบของโครงการ เป็นการพัฒนาเด็กนักเรียนที่มีความถนัดด้านวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ เป็นเวทีแสดงความรู้ความสามารถและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านกระบวนการค่าย เป็นเวทีพัฒนาทักษะชีวิต เป็นห้องเรียนพบปะเพื่อนต่างสถาบัน เป็นเวทีจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจในการรักการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ต่อยอดความรู้ทางด้านวิชาการวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถแข่งขันกับนักเรียนในภูมิภาคอื่น ๆ ได้ รวมถึงเตรียมความพร้อมของนักเรียนในพื้นที่เข้าสู่โครงการค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการระดับชาติต่อไปด้วย

“การจัดค่ายค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะสร้างขวัญกำลังใจให้นักเรียน ครู ผู้ปกครองในพื้นที่ แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลมีความมุ่งมั่นส่งเสริมเสริมเติมเต็มศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ซึ่งพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถือเป็นพื้นที่ละเอียดอ่อนที่ต้องให้ความสำคัญในทุกมิติเท่าที่จะทำได้ ตลอดจนขอเป็นกำลังใจให้นักเรียน ครู วิทยากรที่เข้าค่ายครั้งนี้ อย่าได้ท้อถอยและตั้งใจเก็บประสบการณ์จากค่ายให้ได้มากที่สุด”

นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการ กช. กล่าวว่า ค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 14 พฤษภาคม 2565 เป็นค่ายอบรมนักเรียนของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 4 ในรูปแบบออนไลน์ สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ โดยมีนักเรียนเข้าค่ายจำนวนทั้งสิ้น 555 คน โดยแบ่งเป็น ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวนนักเรียน 180 คน  ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวนนักเรียน 197 คน และศูนย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวนนักเรียน 178 คน

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: