“ตรีนุช” เปิดเวทีพัฒนาเครือข่ายเอเปคเพื่อการมีงานทำในโลกที่ผันผวน

5 พ.ค.2565 – โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ, นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานเปิดการประชุม APEC Education Conference “The Collaborative Direction of Education, Employment and Decent Work in the VUCA World” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมเครือข่ายด้านการศึกษาของเอเปค (Education Network : EDNET) ที่จัดขึ้นในหัวข้อ “การพัฒนาเครือข่ายเอเปคเพื่อการมีงานทำในโลกที่ผันผวน”

รมว.ศธ. กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเอเปคเมื่อสองทศวรรษที่แล้ว และวันนี้ตนยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดการประชุมในกรอบความร่วมมือเอเปคอีกครั้ง​ ณ กรุงเทพฯ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นเวทีทางวิชาการที่ดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนวทางการพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีความผันผวน

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาทักษะเป็นอย่างมาก โรงเรียนและสถานที่ทำงานต่างต้องปรับตัวเพื่อให้การเรียนรู้ไม่หยุดชะงัก โดยมีประเด็นที่ต้องพิจารณาร่วมกัน ว่าควรมีแนวหรือมาตรการอย่างไรที่จะเดรียมตัวให้พร้อมกับโลกในยุคที่ผันผวน ซึ่งประเทศไทยมีความพยายามที่จะดำเนินนโยบายที่หลากหลาย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง โดย ศธ. ให้ความสำคัญใน 3 ประเด็น คือ

  • ประการแรก กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งสายสามัญฯ และสายอาชีพ อย่างมีคุณภาพในสถานศึกษา ผ่านการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่เน้นการเรียนรู้ด้านสะเต็ม (STEM) ศิลปะ และสหกิจศึกษา และให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยจัดทำโครงการ​​ “พาน้องกลับห้องเรียน” เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดจากการออกกลางคันของผู้เรียน และทำให้ผู้เรียนกลับเข้าสู่ห้องเรียนเต็มจำนวน
  • ประการที่สอง มุ่งมั่นยกระดับการพัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐานนานาชาติ ผ่านการดำเนินการตามข้อตกลงระหว่างประเทศที่ให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนและการมีงานทำ ตลอดจนยังได้เข้าร่วมโครงการ PISA และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับฟังประสบการณ์ของเขตเศรษฐกิจต่าง ๆ เกี่ยวกับ PISA ในการประชุมนี
  • ประการที่สาม ประเทศไทยทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในระดับภูมิภาค เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะและอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างกัน โดยร่วมกับประเทศสมาชิกในภูมิภาคจัดทำกรอบคุณวุฒิอ้างอิงผลการศึกษาระหว่างกัน

ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมในครั้งนี้ จะช่วยให้สมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคได้ขบคิดถึงโลกที่ผันผวน และสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินงานครั้งนี้ได้สนับสนุนให้การดำเนินงานตามแผนงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเอเปคสำเร็จต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: